ภารกิจ
             ๑. วางแผนอำนวยการ ประสานงาน กำกับการ และดำเนินการเกี่ยวกับวิทยาการ ด้านกำลังพลสำรอง ด้านการอาสารักษาดินแดน ด้านการสัสดี
                      ๒. ปกครองบังคับบัญชาหน่วยทหารที่กระทรวงกลาโหมกำหนด โดยมี ผู้บัญชา การโรงเรียนการ กำลังสำรอง เป็นผู้บังคับบัญชา

ขอบเขตความรับผิดชอบและหน้าที่สำคัญ
              ๑. วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับการ และดำเนินการฝึกศึกษา ให้แก่ เจ้าหน้าที่ในสายงาน สัสดี เจ้าหน้าที่ในสายงานกำลังพลสำรอง เจ้าหน้าที่ในสายงานอาสา รักษาดินแดน กำลังพลสำรอง เหล่าทหารราบ เหล่าทหารม้า เหล่าทหารปืนใหญ่ และเหล่า ทหารอื่น ๆ รวมทั้งกำลังพลสำรองอื่น ๆ เช่น อาสารักษาดินแดน ฯลฯ ให้บรรลุผลตามนโยบายของกองทัพบก
                       ๒. ศึกษา วิจัย พัฒนา และจัดทำตำรา ตลอดจนรวบรวมข้อมูลสถิติเกี่ยวกับ วิทยาการที่เกี่ยวข้อง
                       ๓. ปกครองบังคับบัญชา ผู้เข้ารับการฝึกศึกษา และหน่วยทหารที่กระทรวงกลา โหมกำหนดตามที่ได้


ผังการจัดหน่วย