วิสัยทัศน์ 
  
"โรงเรียนการกำลังสำรอง ศูนย์การกำลังสำรองเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้มุ่งพัฒนาผู้เข้ารับการฝึกศึกษาอบรม ให้เป็นกำลังพลที่มีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม มีอุดมการณ์ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของประชาชน "

คำขวัญ 

" ฝึกศึกษายอด  วินัยเยี่ยม  เปี่ยมคุณธรรม  นำสู่การพัฒนา "

พันธกิจ
" มีหน้าที่ในการฝึกศึกษาอบรม ให้กับกำลังพลสายงานสัสดี กำลังพลสำรอง 

ผู้บังคับบัญชา สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน และพัฒนากำลังพลในหน่วย
ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ "

ปรัชญา
" โรงเรียนการกำลังสำรอง ศูนย์การกำลังสำรอง มุ่งเน้นการพัฒนากำลังพลสำรอง

ผู้บังคับบัญชาสมาชิกอาสารักษาดินแดน สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน และกำลังพลประจำการสายงานสัสดี ให้มีความรู้ มีคุณธรรม  และจริยธรรม  มีระเบียบวินัยทางทหาร  เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ  และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  "

 

 

 

 

เว็ปไซท์นี้ จัดทำขึ้น เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนในระบบ E-Leaning แก่สายงานสัสดี   ผู้บังคับสมาชิก อส.  กำลังพลสำรอง  และประชาชนผู้สนใจทั่วไป

ผู้ดูแลคือ  พ.อ.วรภพ   ถาวรแก้ว
เขียนโดย >>>พ.ต.อดุลย์ ปานสกุล
โปรแกรมที่ใช้ทำ >>> Dreamweaver 8

ส่วนการศึกษา โรงเรียนการกำลังสำรอง  ศูนย์การกำลังสำรอง
ค่ายธนะรัชต์ ๑๒๕ หมู่ ๓ ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จว.ประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๑๖๐
Webmaster : matulee.r@hotmail.com