ประชาสัมพันธ์งานสัสดี

การแจ้งทหารกองเกินหรือทหารกองหนุนตาย

การแจ้งเปลี่ยนชื่อตัว - ชื่อสกุล

การแจ้งย้ายภูมิลำเนาทหาร

การตรวจโรคก่อนการตรวจเลือกฯประจำปี

การตรวจสอบเอกสารทางทหารก่อนเข้าทำงาน

การเตรียมตัวไปเกณฑ์ทหาร

คู่มือติดต่อราชการของประชาชน

ตัวอย่างการออกหนังสือรับรองสถานฑูต

ตัวอย่างเอกสารทางทหาร

ผ่อนผันกรณีไปสึกษาต่อต่างประเทศ

ผ่อนผันการศึกษาภายในประเทศ

แผนผังแสดงขั้นตอนการตรวจเลือกทหาร

สิทธิประโยชน์ของทหารกองประจำการ

สิทธิลดวันรับราชการทหารกองประจำการ

ข้อบังคับว่าด้วยสมุดประจำตัวทหารกองหนุนประเภทที่๑

แผนกวิชาการสัสดี

สด.ชวนรู้ กระทรวงต่างประเทศ แจ้งแบบ ม27(2)

สด.ชวนรู้ การขอแก้ไขทะเบียนกองประจำการ(แบบ สด.3)

สด.ชวนรู้ การขอใบแทน

สด.ชวนรู้ การแต่งตั้งยศ กรณีคณะกรรมการตรวจเลือกกำหนดให้เป็นคนจำพวก 4

สด.ชวนรู้ การร้องขอคาวมเป็นธรรมต่อคณะกรรมการชั้นสูง

สด.ชวนรู้ ข้อหารือการผ่อนผันตามมาตรา 27(2) แห่ง พ.ร.บ.รับราชการทหาร พ.ศ.2497

สด.ชวนรู้ ข้อหารือการอนุมัติให้ยกเว้นตามมาตรา 14(9)

สด.ชวนรู้ ข้อหารือแนวทางปฏิบัติทหารกองเกินดำเนินคดี

สด.ชวนรู้ ขึ้นทะเบียนกองประจำการ นศท.และนำปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑

สด.ชวนรู้ เข้ากองฯ ขอเปลี่ยนผลัดหรือแผนก

สด.ชวนรู้ ลงบัญชีทหารกองเกิน

สด.ชวนรู้ หารือแนวทางปฏิบัติกรณีทหารกองเกินขอยกเว้นตามมาตรา14(5)

สด.ชวนรู้ ออกหมายนัด(แบบ สด.๔๐)ผิดผลัด