ประชาสัมพันธ์งานสัสดี

การแจ้งทหารกองเกินหรือทหารกองหนุนตาย

การแจ้งเปลี่ยนชื่อตัว - ชื่อสกุล

การแจ้งย้ายภูมิลำเนาทหาร

การตรวจโรคก่อนการตรวจเลือกฯประจำปี

การตรวจสอบเอกสารทางทหารก่อนเข้าทำงาน

การเตรียมตัวไปเกณฑ์ทหาร

คู่มือติดต่อราชการของประชาชน

ตัวอย่างการออกหนังสือรับรองสถานฑูต

ตัวอย่างเอกสารทางทหาร

ผ่อนผันกรณีไปสึกษาต่อต่างประเทศ

ผ่อนผันการศึกษาภายในประเทศ

แผนผังแสดงขั้นตอนการตรวจเลือกทหาร

สิทธิประโยชน์ของทหารกองประจำการ

สิทธิลดวันรับราชการทหารกองประจำการ

ข้อบังคับว่าด้วยสมุดประจำตัวทหารกองหนุนประเภทที่๑

แผนกวิชาการสัสดี

สด.ชวนรู้ กระทรวงต่างประเทศ แจ้งแบบ ม27(2)

สด.ชวนรู้ การขอแก้ไขทะเบียนกองประจำการ(แบบ สด.3)

สด.ชวนรู้ การขอใบแทน

สด.ชวนรู้ การแต่งตั้งยศ กรณีคณะกรรมการตรวจเลือกกำหนดให้เป็นคนจำพวก 4

สด.ชวนรู้ การร้องขอคาวมเป็นธรรมต่อคณะกรรมการชั้นสูง

สด.ชวนรู้ ข้อหารือการผ่อนผันตามมาตรา 27(2) แห่ง พ.ร.บ.รับราชการทหาร พ.ศ.2497

สด.ชวนรู้ ข้อหารือการอนุมัติให้ยกเว้นตามมาตรา 14(9)

สด.ชวนรู้ ข้อหารือแนวทางปฏิบัติทหารกองเกินดำเนินคดี

สด.ชวนรู้ ขึ้นทะเบียนกองประจำการ นศท.และนำปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑

สด.ชวนรู้ เข้ากองฯ ขอเปลี่ยนผลัดหรือแผนก

สด.ชวนรู้ ลงบัญชีทหารกองเกิน

สด.ชวนรู้ หารือแนวทางปฏิบัติกรณีทหารกองเกินขอยกเว้นตามมาตรา14(5)

สด.ชวนรู้ ออกหมายนัด(แบบ สด.๔๐)ผิดผลัด

 

กห. ข้อบังคับ, คำสั่ง

คำสั่ง กห. ตั้งกรรมการชั้นสูง ที่ 782-36
คำสั่ง กห. ตั้งกรรมการชั้นสูง ที่ 748-15
คำสั่ง กห. ตั้งกรรมการชั้นสูง ที่ 239-56 (มอบอำนาจให้ มทภ.2)
การแต่งตั้งยศนักเรียนเตรียมทหาร
ข้อบัง กห. ว่าด้วยเลขประจำตัวทหาร พ.ศ.2549
ข้อบังคับ กห หน้าที่ สัสดี 2553
ข้อบังคับ กห. รร. ช่างฝีมือทหาร
ข้อบังคับ กห. ว่าด้วยกิจการกำลังพลสำรอง พ.ศ.2559
ข้อบังคับ กห. ว่าด้วยข้าราชการกลาโหมพลเรือน
ข้อบังคับ กห. ว่าด้วยทหารหนีราชการ 2528
ข้อบังคับ กห.ว่าด้วยโรงเรียนทหาร พ.ศ.2543
ข้อบังคับ กห.ว่าด้วยโรงเรียนทหาร พ.ศ.2554
ข้อบังคับกห.ว่าด้วยการลงทัณฑ์ทหารขาดหนีราชการพ.ศ.2528
คำสั่ง กห. 168-53 เรื่อง การเรียกและส่งคนเข้าเป็นทหารฯ
คำสั่ง กห.ที่ 239-56 (มอบอำนาจให้ มทภ.2)
คำสั่ง กห.เรียกตำรวจ
คำสั่งกระทรวงกลาโหมที่ 748-15
คำสั่งกระทรวงกลาโหมที่ 782-36
แบบธรรมเนียมทหารข้อบังคับ กห.ว่าด้วยการลงทัณฑ์ทหารขาดหนีราชการ
ประกาศกระทรวงกลาโหม เรื่อง การตรวจสอบเอกสารทางทหารก่อนเข้ารับราชการหรือรับทำงาน
พรบ.กำลังพลสำรอง พ.ศ.2558
ระเบียบ กห ว่าด้วยการคำนวณวันหนีราชการของทหาร พ.ศ. 2497
ระเบียบ กห. ว่าด้วย สิทธิรักษาพยาบาลทหารกองประจำการ
ระเบียบ กห. ว่าด้วยสิทธิประโยชน์ของกำลังพลสำรอง พ.ศ. 2559
ระเบียบ กห.ว่าด้วยการกำหนดหมายเลขประจำตัว พ.ศ.๒๕๔๙ทบ. คำสั่ง, ระเบียบ คำชี้แจง

กฎกระทรวง การกำหนดหน้าที่และเขตพื้นที่ มทบ.
กฎกระทรวง กิจการกำลังพลสำรอง พ.ศ.2559
คำสั่ง ทบ. ที่ 1301-2534 เรื่อง ห้ามข้าราชการไปเกี่ยวข้องกับสถานเริงรมย์และแหล่งอบายมุข ลง 17 ธ.ค. 34
คำสั่ง ทบ. มาตรฐานโต๊ะหมู่บูชา ๒-๕๗ ลง ๖ ม.ค.๕๗
คู่มือการพัฒนาสมรรถภาพร่างกายทหาร
ประกาศ ศธ. เทียบความรู้
ประกาศ สธ. บุคคลที่ไม่ต้องจ่ายค่าบริการพยาบาล 2555
ประกาศเทียบความรู้ ปี 27
พ.ร.บ.การจัดระเบียบ กห 51
พรก.มอบอำนาจ ผ่อนผัน ม.27
ระเบียบ ทบ ว่าด้วยการเรียกกำลังพลสำรองเข้ารับราชการทหาร พ.ศ.2560
ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการจัดทำบัญชีบรรจุกำลัง พ.ศ.2560
ระเบียบ ยศ.ทบ.ว่าด้วยการอบรมศีลธรรมวัฒนธรรมทหาร พ.ศ.๒๕๔๙
ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการใช้คำย่อในกองทัพบก พ.ศ.2540
หลักเกณฑ์การปรับย้ายข้าราชการสัสดีต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร
อนุมัติใช้คำย่อ สายงานสัสดีข้อหารือเกี่ยวกับสายงานสัสดี

กวดขันการแต่งกายกำลังพล
การ หารือการตรวจเลือกของบุตรบุญธรรมที่มี 2 สัญชาติ
การ หารือการลงบัญชีทหารกองเกินซ้ำ
การ หารือแนวทางปฏิบัติกรณีทหารกองเกินขอยกเว้นตามมาตรา 14
การเก็บรักษาใบรับรองผลการตรวจเลือกฯ (แบบ สด.43) ท่อน 2
การเก็บหลักฐานทางการศึกษา
การแก้ไข วัน เดือน ปี เกิด
การแก้ไข สด.3-2
การแก้ไขบัญชีเรียกฯ และใบรับรองผลฯหลังตรวจเลือกฯ
การแก้ไขปัญหาการตรวจเลือกฯ (การพิจารณาปรับวันตรวจเลือกฯ)
การแก้ไขหลักฐานการตรวจเลือกฯ ตามคำสั่งศาลปกครอง
การขอสิทธิลดวันรับราชการทหาร (สำเร็จหลังฯ)
การขึ้นทะเบียนกองประจำการ
การขึ้นทะเบียนกองประจำการกรณีพิเศษ (ไม่เคยลงบัญชีทหาร)
การขึ้นทะเบียนกองประจำการคนไม่ได้ขนาด
การขึ้นทะเบียนกองประจำการคลาดเคลื่อน
การขึ้นทะเบียนกองประจำการตำรวจ
การขึ้นทะเบียนกองประจำการทหารกองเกินที่มีอายุ 30 ปี
การขึ้นทะเบียนกองประจำการนักเรียนเตรียมทหาร
การขึ้นทะเบียนนำปลดนายทหารชั้นประทวน
การขึ้นเป็นตำรวจกองประจำการ
การจัดทำสมุดประจำตัวฯ (แบบ สด.8)
การใช้คำลงนามตำแหน่งในหนังสือราชการสัสดีฯ
การตรวจยาเสพติดวันตรวจเลือกฯ
การตรวจราชการหน้าที่สัสดีจังหวัดและสัสดีอำเภอ
การตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของหน่วยสัสดี
การติดตามทหารหนีราชการ
การแต่งตั้งพลอาสาพิเศษ อส.ทพ.ฯ
การนับครั้งคนจำพวกที่ 3
การนับเวลาราชการสำหรับคำนวณเบื้ยเหวัดฯ
การบรรจุบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการใน ทบ.
การบรรจุผู้เคยเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญกลับเข้ารับราชการ
การบันทึกเลขประจำตัวประชาชนในแบบพิมพ์สายงานสัสดี
การปฏิบัติกรณีทหารกองประจำการหนีระหว่างการเคลื่อนย้าย
การปฏิบัติเพื่อป้องกันการรับราชการทหารกองประจำการเกินกำหนด
การประชาสัมพันธ์การตรวจเลือกฯ ปี 36
การปรับย้ายนายทหารประทวนสำรองราชการ
การปลดตำรวจเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 2
การปลดทหารกองประจำการที่มีคุณวุฒิพิเศษ
การผ่อนผันเข้ารับราชการทหารให้กับนักเรียนเดินเรือพาณิชย์
การผ่อนผันตามมาตรา 27 (2) แห่ง พ.ร.บ.รับราชการทหาร พ.ศ.2497 (ผ่อนผันตามมาตรา 29 (3) ไปฝึกงานต่างประเทศ)
การเพิ่มคะแนนสอบให้กับนายทหารประทวนสังกัด ทบ. ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น
การมอบอำนาจให้ ผวจ. ปกครองสายงานสัสดี
การรับคนร้องขอในวันตรวจเลือกฯ
การลงนามในหนังสือราชการ ผช.สด.อ. ที่บรรจุ
การเลื่อนกำหนดปลดทหารกองประจำการ
การหลีกเลี่ยงขัดขืนไม่เข้ารับการตรวจเลือกฯ (กรณี ศรรามฯ)
การหลีกเลี่ยงขัดขืนไม่เข้ารับการตรวจเลือกฯ (กรณี อ.เกาะยาว จว.พ.ง.)
การหารือกรณีการขอสิทธิลดวันรับราชการทหาร
การหารือกรณีขอสิทธิลดวันรับราชการทหาร - ใบรับรอง
การหารือกรณีคนหลีกเลี่ยงขัดขืนขอยกเว้นตามมาตรา 14(5)
การหารือการแก้วุฒิการศึกษาในใบรับรองผลการตรวจเลือกฯ (แบบ สด.43)
การหารือการบรรจุนักเรียนุผู้ช่วยพยาบาลกองทัพบกเข้ารับราชการ
การหารือการบรรจุบุคคลเรือนที่ไม่ผ่านการตรวจเลือกฯ เข้ารับราชการทหาร
การหารือการบรรจุพลเรือน (คนไม่ได้ขนาด) เป็นนายทหารประทวน
การหารือการมอบอำนาจ ผวจ. ให้ สด.จว. ลงนามใบสำคัญ (แบบ สด.9)
การหารือการลงบัญชีทหารกองเกินซ้ำ
การหารือการลงบัญชีทหารของบุคคล 2 สัญชาติ
การหารือการอนุมัติให้ยกเว้น ม.14( 9)
การหารือคำพิพากษาไม่เป็นไปตามคำฟ้อง
การหารือแนวทางปฏิบัติกรณีออกหมายนัดฯ (แบบ สด.40) ผิดผลัด
การหารือยกเว้นพยาบาลวิชาชีพเพศชาย
การอนุเคราะห์ทหารกองประจำการที่เดือดร้อนฯ
การออกใบรับรองผลการตรวจเลือกฯ (แบบ สด.43) ผู้ติดเชื้อ HIV
ขอความร่วมมือให้หลีกเลี่ยงหรืองดจัดกิจกรรม
ข้อบังคับ กห. ว่าด้วยการเข้าสมาคม เข้าศึกษา หรือบอกความในราชการ พ.ศ.2510
ขอผ่อนผันการตรวจเลือกให้แก่เยาวชน เพื่อแข่งขันฝีมือแรงงาน
ขอผ่อนผันในประเทศ แล้วไปเรียนต่างประเทศ
ขออนุมัติกำหนดแนวทางการให้นายทหารประทวนทำหน้าที่นายทหารสัญญาบัตร
ขั้นตอนการของแพทย์ใช้ทุนของรัฐบาล
ข้าราชการเรียกรับเงินจากราษฎรไม่มีเหตุอันควรลดหย่อนโทษ
ขึ้นทะเบียนคนไม่ได้ขนาด
ครูอาสายกเว้นไม่ได้
คำชี้แจง นสร.การเลื่อนกำหนดปลดฯ
คำพิพากษาฎีกาที่ 1960-2499
คู่มือการพัฒนาสมรรถภาพร่างกายทหาร
คู่มือสำหรับข้าราชการทหารออกจากราชการ
ชี้แจงการยกเว้นการฝึกปฏิบัติงานในหน้าที่ของเลข ชกท.ใหม่
ซ้อมความเข้าใจกรณีสิทธิเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามสิทธิต่างๆ
ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบรรจุทดแทนฯ
ตำรวจขึ้นทะเบียนกองประจำการแล้วลาออก
ติดสอบ สอบสวนจำหน่ายไม่ได้
ถูกเข้ากองส่วนราชการอื่นจะรับไม่ได้
ทหารกองเกินกระทำความผิดตามมาตร 25 มาเข้ารับการตรวจเลือกฯ (มอบหมาย)
ทหารกองเกินถูกเข้ากองประจำการต้องโทษ
ทหารกองเกินที่ผ่อนผัน ม.29(3)และหมดเหตุผ่อนผัน
ทหารกองเกินไม่มารับหมาย ม.25 ต้องโทษ
ทหารกองเกินร้องขอความเป็นธรรม (ข้อสังเกตุของ จบ.)
ทหารกองประจำการขอสละสิทธิลดวันรับราชการฯ
ทหารกองประจำการร้องขอผ่อนผัน (กรณีไม่มีคนดูแลน้อง)
ทหารกองประจำการลาศึกษาต่อ
ทหารร้องขอความเป็นธรรมแต่ไม่เข้ากองประจำการ
เทียบวุฒิ นศท. ต่างประเทศ
นศท.3 ถูกเข้ากองฯ
นับเวลาต้องโทษ ยกเว้น 14
เน้นย้ำการปฏิบัติหน้าที่ของกำลังพล ทบ.
แนวทางการตรวจทหารกองเกินที่มีภาวะเพศสภาพฯ
แนวทางการปฏิบัติการย้ายภูมิลำเนาทหาร
แนวทางการศึกษาของกำลังพล ทบ.
แนวทางปฏิบัติกรณีทหารกองประจำการเสียสัญชาติ
แนวทางปฏิบัติการขอสิทธิลดวันรับราชการทหาร
แนวทางปฏิบัติบุคคลตาม ม.14(8) พ้นจากฐานะฯ
แนวทางปฏิบัติเปลี่ยนผลัดเปลี่ยนแผนก
แนวทางปฏิบัติผ่อนผันฝึกงานต่างประเทศ
แนวทางปฏิบัติพิพากษาผิดมาตรา
ป.วิอาญา การสอบสวน
ประกาศ ศธ. เทียบความรู้พระ
ประกาศโรคลมร้อน
ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับที่ 22(โทษ)
เป็นครูพยาบาลขอยกเว้น
ผลกระทบการปรับเปลี่ยนเวลาเปิด - ปิดภาคเรียน
ผลเปรียบเทียบปรับคดีอาญาที่ไม่ชอบ
ผ่อนผันในประเทศ แล้วไปเรียนต่างประเทศ
ผ่อนผันแพทย์เข้ากองประจำการ
ผังขั้นตอนการปลดทหารกองหนุนประเภทที่ 1
ผู้ได้รับพักการลงโทษเข้ารับการตรวจเลือกฯ
ม.25 หลังเกณฑ์ต้องส่งดำเนินคดี
มาตรการทางกฎหมายในการแก้ปัญหาการหลีกเลี่ยง
ร้องเรียนกรณีการตรวจร่างกายของกรรมการแพทย์
ระเบียบ กห. ว่าด้วยการบรรจุ โอน กลับเข้ารับราชการ
ระเบียบการพิมพ์ลายนิ้วมือข้าราชการทหาร
รายงานผลการสอบสวนการตรวจร่างกายทหารกองเกินฯ
มาตรการป้องกันการทุจริตของรัฐบาล
ศธ. - ประกาศเทียบความรู้ ปี 27
หลักเกณฑ์การเพิ่มคะแนนสอบให้กับนายทหารประทวนสังกัด ทบ.ที่มีีผลการปฏิบัติงานดีเด่น
หลักเกณฑ์การรับทหารผลัด 2 สอบคัดเป็น นนส.
หลักฐานสำเร็จ นศท.ปี 3
หารือ ทบ.เรื่องตรวจประวัติอาชญากรรม
หารือกรณีการขอสิทธิลดวันรับราชการทหาร - ใบรับรอง
หารือกรณีการขอสิทธิลดวันรับราชการทหาร
หารือกรณีทหารกองเกินขอยกเว้นฯ ม.14(5) (พิจารณาสิทธิ)
หารือการขึ้นทะเบียนกองประจำการแทน นตท. ที่มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์
หารือการตรวจเลือกของบุตรบุญธรรมที่มี 2 สัญชาติ
หารือการแต่งตั้งยศกรณีเป็นคนจำพวกที่ 4
หารือการบรรจุ นร.ผช.พยาบาล ทบ. เข้ารับราชการ
หารือการบรรจุนักเรียนุผู้ช่วยพยาบาลกองทัพบกเข้ารับราชการ
หารือการบรรจุบุคคลเรือนที่ไม่ผ่านการตรวจเลือกฯ เข้ารับราชการทหาร
หารือการบรรจุพลเรือน (คนไม่ได้ขนาด) เป็นนายทหารประทวน
หารือการปลดทหารกองประจำการที่มีคุณวุฒิพิเศษ
หารือการมอบอำนาจ ผวจ. ให้ สด.จว. ลงนามใบสำคัญ (แบบ สด.9)
หารือการลงบัญชีทหารกองเกินซ้ำ
หารือการลงบัญชีทหารของบุคคล 2 สัญชาติ
หารือคำพิพากษาไม่เป็นไปตามคำฟ้อง
หารือทหารกองเกินเข้ารับปริญญาบัตรตรงวันตรวจเลือกฯ
หารือแนวทางการปฏิบัติการผ่อนผัน ม.27(2) ยื่นวันตรวจเลือกฯ
หารือแนวทางแก้ไขวัน เดือน ปี เกิด
หารือแนวทางทหารถูกเข้ากองประจำการเปลี่ยนผลัดหรือสังกัด
หารือแนวทางปฏิบัติกรณีทหารกองเกินขอยกเว้นตามมาตรา 14
หารือแนวทางปฏิบัติกรณีออกหมายนัดฯ (แบบ สด.40) ผิดผลัด
หารือผ่อนผัน ม.29(3) แล้วจะขอยกเว้นฯ ม.27(2)
หารือยกเว้น 14
หารือยกเว้นพยาบาลวิชาชีพเพศชาย
หารือส่งทหารเข้ากองผิดผลัด
อนุมัติหลักการลงบัญชีทหารนอกพื้นที่ภูมิลำเนาทหาร
อยู่ระหว่างพิจารณาคดีเข้าเกณฑ์ได้
ออกหมายเรียกผิดวันตรวจเลือกฯ