พลตรี ไพโรจน์ พนาเวศร์
ผู้บัญชาการศูนย์การกำลังสำรอง

พันเอก เธียรศักดิ์ รื่นเริง
รองผู้บัญชาการ โรงเรียนการกำลังสำรอง
พันเอก สุรพล  วันเพ็ญ
เสนาธิการ โรงเรียนการกำลังสำรอง
พันเอก วรภพ  ถาวรแก้ว
ผู้อำนวยการ ส่วนการศึกษา
โรงเรียนการกำลังสำรอง
 

วิสัยทัศน์ 
   "โรงเรียนการกำลังสำรอง ศูนย์การกำลังสำรอง
เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้   มุ่งพัฒนาผู้เข้ารับการฝึกศึกษาอบรม
ให้เป็นกำลังพลที่มีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม
มีอุดมการณ์ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
์ เป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของประชาชน "

คำขวัญ 

" ฝึกศึกษายอด  วินัยเยี่ยม  เปี่ยมคุณธรรม  นำสู่การพัฒนา "

พันธกิจ
" มีหน้าที่ในการฝึกศึกษาอบรม ให้กับกำลังพลสายงานสัสดี  กำลังพลสำรอง  ผู้บังคับบัญชา สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน และพัฒนากำลังพลในหน่วย
ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ "

ปรัชญา
" โรงเรียนการกำลังสำรอง ศูนย์การกำลังสำรอง มุ่งเน้นการพัฒนากำลังพลสำรอง ผู้บังคับบัญชาสมาชิกอาสารักษาดินแดน สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน และกำลังพลประจำการสายงานสัสดี ให้มีความรู้ มีคุณธรรม  และจริยธรรม  มีระเบียบวินัยทางทหาร  เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ  และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  "

 

     
 

เว็ปไซท์นี้ จัดทำขึ้น เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนในระบบ E-Leaning แก่สายงานสัสดี   ผู้บังคับสมาชิก อส.  กำลังพลสำรอง  และประชาชนผู้สนใจทั่วไป

ผู้ดูแลคือ  พ.อ.วรภพ   ถาวรแก้ว
เขียนโดย >>>พ.ต.อดุลย์ ปานสกุล
โปรแกรมที่ใช้ทำ >>> Dreamweaver 8

ส่วนการศึกษา โรงเรียนการกำลังสำรอง  ศูนย์การกำลังสำรอง
ค่ายธนะรัชต์ ๑๒๕ หมู่ ๓ ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จว.ประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๑๖๐
Webmaster : matulee.r@hotmail.com