พระบรมสาทิศลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖
ประดิษฐานไว้ ณ ตึกกองบัญชาการ รร.กสร.ศสร. ( สมเด็จพระนเรศวรมหาราช)

   
 
 
พระราชนิพนธ์ ร.๖
"..............เราทั้งหลายที่เกิดมาใน
ชาติ ไทย ต้องมุ่งบำรุงชาติของเรา
ให้รุงเรือง เราท้้งหลายต้องนึกถึง
ความสุขของชนหมู่มาก
ยิ่งกว่าความสะดวกแห่งชนหมู่น้อย
หรือบุคคลไม่ว่าชนหมู่นั้นจะสำคัญปานใด

......การใด ๆ ที่จะจัดไป 
ถึงแม้จะเป็นประโยชน์แก่ชนหมู่น้อย
แต่ถ้าไม่เป็นประโยชน์ต่อชนหมู่มาก
แล้ว   เราก็ควรจะทำใจ ยอมสละความ
ปรารถนา  ในส่วนตัวเรา เพื่อประโยชน์
์แห่งชน ท่ัวไป จึงจะนับว่า ......... 
เราเป็นคนไทยที่หวังดี ต่อชาติ
และมีความมุ่งดีต่อชาติ โดยแท้
 

 
    พระราชกรณียกิจ ร.๖ ที่ยังอำนวยผลมาถึงคนไทยจนถึงทุกวันนี้....๑.การตราพระราชบัญญัติการประถมศึกษา....
๒.ก่อตั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นการพระราชทานอุดมศึกษาแก่ประชาชนชาวไทย....๓.ตราพระราชบัญญัติขนานนามสกุล
๔.พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย....๕.ทรงจัดตั้งกองการบินทหารบก....๖.ทรงจัดตั้งเสือป่ารักษาดินแดน....๗.ทรงจัดตั้ง
ราชนาวีสมาคม และเรี่ยไรเงินสร้างเรือรบหลวง " พระร่วง " เป้นผลสำเร็จ....๘.จัดส่งทหารไปร่วมรบกับฝ่ายสัมพันธมิตร ในสงครามโลกครั่้งที่ ๑ เมื่อปี พ.ศ.๒๔๕๖....๙.ทรงตั้งธนาคารออมสิน....๑๐.ทรงริเริ่มตั้งโรงปูนซีเมนต์ไทย....๑๑.ทรงจัดตั้ง
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ,วชิรพยาบาล ,สถานเสาวภา และสุขศาลาเป็นจำนวนมาก ....๑๒.ทรงเชื่อมทางรถไฟสายใต้กับรัฐมาลายู
สร้างสะพานพระราม ๖ เชื่อมต่อทางรถไฟสายใ้ต้กับ สถานีรถไฟกรุงเทพ ฯ .... ๑๓.การเกษตร เปิดเขื่อน และการทดน้ำ ท่าหลวง
เริ่มสหกรณ์....๑๔.เปิดการประปา เปิดการไฟฟ้าหลวงสามเสน....๑๕.ทรงเปิดโรงเรียนเพาะช่าง เพื่อทำนุุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของ
ชาติ   ทำนุบำรุงพระศาสนา....๑๖.ทรงเปิดโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย  แทนการสร้างวัดตามพระราชประเพณีเดิม  
 
   
   
 
   
แม้หวังตั้งสงบ  จงเตรียมรบให้พร้อมสรรพ์
 
สัตรูก้าวมาประจัญ จะสู้ริปูสลาย
 
 
 
   
 

ใครมาเป็นเจ้าเข้าครอง      คงจะต้องบังคับขับไส      เคี่ยวเข็ญ เย็นค่ำ กรำไป  ตามวิสัยเชิงเช่น ผู้เป็นนาย
เขาจะเห็นแก่หน้า ค่าชื่อ   จะนับถือพงศ์พันธุ์ นั้นอย่าหมาย      ไหนจะต้องเหนื่อยยาก ลำบากกาย
ไหนจะอายทั่วทั้งโลกา    เพราะฉะนั้น ชวนกันสวามิภักดิ์     จงรักร่วมชาติ ศาสนา     ยอมตายไม่เสียดายชีวา
เพื่อรักษา อิสระคณะไทย    สมานสามัคคี ให้ดีอยู่ จะสู้ศึกศัตรูท้งหลายได้    ควรคิดจำนงจงใจ
เป้นไทยจนสิ้นดินฟ้า