การฝึกหลักสูตรผู้บังคับบัญชา และ
สมาชิก กองอาสารักษาดินแดน