ประวัติโรงเรียนการกำลังสำรอง
                 .- สถานที่ตั้ง   ค่ายธนะรัชต์      เลขที่ ๑๒๕ หมู่ ๓   ต.เขาน้อย  อ.ปราณบุรี  จว.ประจวบคีรีขันธ์  ๗๗๑๖๐
        -  ประวัติย่อ   เดิมก็คือหน่วยชื่อว่า   รร.นส.ทบ. ยศ.ทบ.  ต่อมา รร.นส.ทบ. ได้แปรสภาพเป็น รร.กสร.กสร.ทบ. ตามคำสั่ง  ทบ.(เฉพาะ) ลับที่  ๑๒๕/๓๐    ลง   ๗ ก.ค.๓๐        เรื่อง การปรับโอนการบังคับบัญชา รร.นส.ทบ.เป็นหน่วยขึ้นตรงต่อ กสร.ทบ.  ตามคำสั่ง ทบ.(เฉพาะ) ลับที่ ๕๗/๓๒  เรื่อง แก้ไขอัตรากองทัพบก พ.ศ.๒๕๐๖ (ครั้งที่ ๑๐)   ซึ่งเป็น การปฎิบัติตาม คำสั่ง กห.(เฉพาะ) ลับที่ ๔๙/๓๒ เรื่องแก้ไขอัตรากองทัพบก พ.ศ.๒๕๐๖ (ครั้งที่ ๑๐) ลง ๒๗ มี.ค.๓๒  เป็นการแปรสภาพและเปลี่ยนชื่อเป็น  โรงเรียนการกำลังสำรอง   กรมการกำลังสำรองทหารบก
                 ต่อมา พ.ศ.๒๕๔๔ ได้มี พระราชกฤษฏีกา แบ่งส่วนราชการและกำหนดหน้าที่ของ ส่วนราชการกองทัพบก  กองบัญชาการทหารสูงสุด กระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๔๔  บังคับใช้ตั้งแต่ ๑๑ พ.ค.๔๔   ซึ่งมีการแปรสภาพ  กสร.ทบ.และ รด. เป็น  หน่วยบัญชาการกำลังสำรอง (นสร.) และ ทบ.ได้ออกคำสั่งจัดตั้ง นสร.ขึ้น  ตามคำสั่ง ทบ.(เฉพาะ) ที่ ๕๕/๔๔     เรื่อง  แก้ไขอัตรากองทัพบก ๒๕๐๖  (ครั้งที่ ๓) ลง ๑๙ พ.ค.๔๔  กล่าวคือ ปัจจุบันได้แปรสภาพเป็น โรงเรียนการกำลังสำรอง (อฉก ๒๗๑๒)   เป็น หน่วยขึ้นตรง   ศูนย์การกำลังสำรอง ตั้งแต่ ๑๑ พ.ค.๔๔ จนถึงปัจจุบัน
 
 
 
โทรศัพท์  :   โทร. ๐๓๒-๖๒๑๙๑๐ , โทรสาร  ๐๓๒-๕๕๕๓๓๖ ,
โทรทหาร ๕๕๒๒๗๑๙ ,๕๔๒๑๔ ,๕๔๒๓๐
e-mail  =   matulee.r@hotmail.com