จรรยาบรรณของครู   
๑.จรรยาบรรณต่อตนเอง
                   ต้องมีวินัยในตนเอง  พัฒนาตนเอง  ด้านวิชาชีพ  ด้านบุคลิกภาพ  และวิสัยทัศน์ให้ทันต่อการพัฒนาทาง  วิทยาการ  เศรษฐกิจ  สังคม และการเมืองอยู่เสมอ
๒. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
                  
ต้องรัก  ศรัทธา  ซื่อสัตย์สุจริต  รับผิดชอบต่อวิชาชีพ และเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพ

๓. จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ
                  
๓.๑ ต้องรัก  เมตตา  เอาใจใส่  ช่วยเหลือ  ส่งเสริม  ให้กำลังใจแก่ศิษย์ และผู้รับบริการ  ตามบทบาทหน้าที่ โดยเสมอหน้า
                   ๓.๒ ต้องส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ทักษะ และนิสัยที่ถูกต้องดีงามแก่ศิษย์  และผู้รับบริการ  ตามบทบาทหน้าที่ อย่างเต็มความสามารถด้วยความบริสุทธิ์ใจ
                   ๓.๓ ต้องประพฤติ ปฎิบัติตน เป็นแบบอย่างที่ดี  ทั้งทางกาย  วาจา และจิตใจ
                   ๓.๔ ต้องไม่กระทำตนเป็นปฏิปักษ์ ต่อความเจริญทางกาย สติปัญญา  จิตใจ  อารมณ์ และสังคมของศิษย์ และผู้รับบริการ
                   ๓.๕ ต้องให้บริการ ด้วยความจริงใจ  และเสมอภาค โดยไม่เรียกรับ  หรือ ยอมรับผลประโยชน์ จากการใช้ตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ


๔.  จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ
                  
พึงช่วยเหลือ เกื้อกูล ซึ่งกันและกันอย่างสร้างสรรค์ โดยยึดมั่นในระบบคุณธรรม  สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ

๕.  จรรยาบรรณต่อสังคม
                  
พึงประพฤติ ปฎิบัติตนเป็นผู้นำ ในการอนุรักษ์ และพัฒนา เศรษฐกิจ  สังคม  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปัญญา  สิ่งแวดล้อม  รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม  และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

( - เรียบเรียง จาก คู่มือการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา สภาครู และบุคลากรทางการศึกษา ///พ.ต.อดุลย์ ปานสกุล ผู้เรียบเรียง ๒๖ พ.ย.๕๐)


             " .......แม้ในปัจจุบัน  เทคโนโลยีจะก้าวหน้า  ข้อมูลข่าวสารไร้พรมแดน  แต่ก็ไม่สามารถทดแทนครูได้  เพราะการศึกษามิใช่เป็นการรับความรู้  หรือรับข้อมูลข่าวสารเท่านั้น   สิ่งสำคัญกว่าคือการฝึกคิด  การบ่มนิสัยให้แต่ละคน สามารถพึ่งพาตนเอง และมีน้ำใจ เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ ต่อผู้อื่น   ส่วนนี้ต้องใช้คนสอนเท่านั้น  ยิ่งเทคโนโลยีก้าวไกลเพียงใด  ก็ยิ่งต้องการครูที่มีความสามารถมากขึ้นเพียงนั้น  ครูต้องพัฒนาตนเองให้รู้เท่าทันโลก  จึงจะสามารถสอน อบรมบ่มนิสัยคนในยุคใหม่ได้ ............" 

           ( - พระราชดำรัส  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนิน ทรงเป็นประธานเปิดงานวันครูโลก เมื่อ วันที่  ๕ ตุลาคม ๒๕๔๗  ณ  หอประชุมคุรุสภา - )

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  ได้พระราชทานแก่ครูอาวุโสในโอกาสที่เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเข็มเครื่องหมายเชิดชูเกียรติมีข้อความที่เกี่ยวกับลักษณะของครูที่ดี    ไว้ตอนหนึ่งว่า

     "ครูที่แท้นั้น  ต้องเป็นผู้กระทำแต่ความดี  คือ

  1.          ต้องหมั่นขยันและอุตสาหะพากเพียร
  2.          ต้องเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเสียสละ
  3.          ต้องหนักแน่น  อดกลั้นและอดทน
  4.          ต้องรักษาวินัย  สำรวมระวังความประพฤติของตนให้อยู่ในระเบียบแบบแผน  อันดีงาม
  5.          ต้องปลีกตัวปลีกใจออกจากความสบาย  และความสนุกรื่นเริงที่ไม่ควรแก่เกียรติภูมิ
  6.          ต้องตั้งใจให้มั่นคงและแน่วแน่
  7.          ต้องซื่อสัตย์รักษาความจริงใจ
  8.          ต้องเมตตาหวังดี
  9.          ต้องวางใจเป็นกลาง  ไม่ปล่อยไปตามอำนาจคติ
  10.          ต้องอบรมปัญญาให้เพิ่มพูนสมบูรณ์ขึ้นทั้งในด้านวิทยาการและความรู้ในเหตุผล"

 

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------