...... ยินดีต้อนรับท่าน เข้าสู่เว็ปไซท์ของl  ศูนย์การศึกษา โรงเรียนการกำลังสำรอง ศูนย์การกำลังสำรอง......ด้วยความยินดียิ่ง.......มาเรียนรู้ เพิ่มเติมความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ กับโรงเรียนการกำลังสำรองกันเถิดครับ.............                       

 
   
   
สร้างคน
สร้างชาติ
 
   

 


 

 

เอกลักษณ์
แหล่งเรียนรู้วิชาการงานสัสดี
และกำลังสำรองของกองทัพ
 
อัตลักษณ์
ผู้เชี่ยวชาญงานสัสดี
และกำลังสำรองพรั่งพร้อม
              

"กำลังพล ทบ.ทุกนายสามารถมีส่วนร่วมในการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ได้ โดยร่วมกันตรวจสอบเว็บไซต์ที่บ่อนทำลาย สถาบันฯ และรายงานให้ ทบ.ทราบ ทาง e-mail: net2551@gmail.com หรือ ๐๒-๒๙๗-๗๓๑๙ เพื่อรวบรวมและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการต่อไป"

 


คำแนะนำการเรียน E-Learning ของ รร.กสร.ศสร.

 
 
 

 

 

 

 

 

  

 
 
 

การจัดการองค์ความรู้ โรงเรียนการกำลังสำรอง ศูนย์การกำลังสำรอง
         

บันทึกผลการจัดการเรียนการสอนในระบบ E-Learning รร.กสร.ศสร.
 
ปีงบประมาณ 2555 (1444 คน)
 
ลำดับ
วิชาที่เปิดสอน
หลักสูตร
รุ่นที่
ลงทะเบียน
ระยะเวลาศึกษา
จำนวน
รายชื่อ
ผู้สำเร็จ
คำสั่ง
1. วิชาการกำลังสำรอง กำลังพลของ รร.กสร.ศสร.   1 1-10 ต.ค.54 11-30 ต.ค.54       78 คลิก  
        2 1-10 พ.ย.54 11-30 พ.ย.54       97 คลิก  
        3 1-7 ก.พ.55 8-28 ก.พ.55     130 คลิก  
        4 1-9 มิ.ย.55 10-30 มิ.ย.55     243 คลิก  
2. วิชาการกำลังสำรอง  นศท.ชั้นปีที่ 3 ทั่วประเทศ  1 23 มิ.ย. - 13 ก.ค.55 14 ก.ค. - 3 ส.ค.55         6 คลิก  ไม่มียอด  
       2 14 ก.ค. - 3 ส.ค.55 4 - 24  ส.ค.55         8 คลิก  ไม่มียอด  
       3 4 - 24 ส.ค.55 25 ส.ค. - 14 ก.ย.55       79 คลิก  
       4 25 ส.ค. - 14 ก.ย.55 15 ก.ย. - 5 ต.ค.55     175 คลิก  
       5 15 ก.ย. - 5 ต.ค.55  6 - 26 ต.ค.55       17 คลิก  
3. วิชาการระดมสรรพกำลังทหาร กำลังพลของ รร.กสร.ศสร.  1 20 ก.ค. - 10 ส.ค.55 11 ส.ค. - 10 ก.ย.55     238 คลิก  
       2 11 - 25 ส.ค.55 26 ส.ค.- 25 ก.ย.55    122 คลิก  
  4. วิชาการระดมสรรพกำลังทหาร กำลังพลของ ศสร.และ พล.ร.11   - 20 ก.ค. - 10 ส.ค.55 11 ส.ค. - 9 ก.ย.55      80 คลิก  
  5. วิชาการระดมสรรพกำลัง บุคคลทั่วไป  ไม่จำกัด   - 1 - 31 ต.ค.55 11 ส.ค.  -  9 ก.ย.55      14 คลิก  
  วิชาหลักสายงานสัสดี 5 วิชา คือ  1. วิชาการสัสดีและกฎหมายการรับราชการทหาร    2. วิชาการทะเบียนพล       3. วิชาการเรียกและส่งพล     4.วิชาการกำลังสำรอง
    และ 5. วิชาระเบียบงานสารบรรณ    ต้องลงทะเบียนและศึกษาในระบบ E-Learning ทั้ง 5 วิชา
 
   
6.
  การอบรมนายทหารประทวนคุณวุฒิ ฯ   18 1 - 14 พ.ย.55 15 - 30 พ.ย.55     31 คลิก  
  7.   นายทหารสัสดีชั้นสูง   26 1 - 22 ม.ค.55 23 ม.ค. - 23 ก.พ.55     60 คลิก  
  8.   นายสิบสัสดีชั้นต้น   24 1 - 16 ม.ค.55 17 ม.ค. - 15 ก.พ.55     57 คลิก  
  9.   นายสิบสัสดีอาวุโส   23 1 - 15 มิ.ย.55 16 มิ.ย. - 15 ก.ค.55       9 คลิก  
                   
 
ปีงบประมาณ 2556 (557 คน)
 
  วิชาหลักสายงานสัสดี 5 วิชา คือ  1. วิชาการสัสดีและกฎหมายการรับราชการทหาร    2. วิชาการทะเบียนพล       3. วิชาการเรียกและส่งพล     4.วิชาการกำลังสำรอง
    และ 5. วิชาระเบียบงานสารบรรณ    ต้องลงทะเบียนและศึกษาในระบบ E-Learning ทั้ง 5 วิชา
 
1.   นายทหารสัสดีชั้นต้น 26 1 - 20 ก.พ.56 21 ก.พ. - 15 เม.ย.56   50 คลิก
2.   นายสิบสัสดีอาวุโส 24 1 - 8 เม.ย.56 9 - 27 เม.ย.56   40 ลงทะเบียนไม่ทันเลยให้ลงใหม่
คลิก
3. วิชาระเบียบงานสารบรรณ กำลังพลของ รร.กสร.ศสร. 1 21 มิ.ย 22 ก.ค.56 23 ก.ค.- 20 ก.ย.56   138 คลิก  
      2 1 ก.ค.- 20 ก.ย.56 21 ก.ย. - 31 ต.ค.56   329 คลิก  
 
ปีงบประมาณ 2557 (40 คน)
 
  วิชาหลักสายงานสัสดี 5 วิชา คือ  1. วิชาการสัสดีและกฎหมายการรับราชการทหาร    2. วิชาการทะเบียนพล       3. วิชาการเรียกและส่งพล     4.วิชาการกำลังสำรอง
    และ 5. วิชาระเบียบงานสารบรรณ    ต้องลงทะเบียนและศึกษาในระบบ E-Learning ทั้ง 5 วิชา
 
1.   นายสิบสัสดีอาวุโส 25 20 ก.พ.- 7 มี.ค.57 8 มี.ค. - 20 เม.ย.57   40 คลิก
    ปี 2557 มีหลักสูตรเดียว เนื่องจาก SERVER ที่ นรด.ล่ม  
   
1. วิชาการสัสดีเบื้องต้น กำลังพลของ รร.กสร.ศสร. 1 29 ก.ย.-15 ต.ค.57 16 ต.ค.-15 พ.ย.57   191 คลิก  
      2 1-15 พ.ย.57 16 พ.ย.-15 ธ.ค.57   229 คลิก  
      3 15 - 31 ม.ค.58 1 ก.พ.- 3 มี.ค.58    35 คลิก  
  วิชาหลักสายงานสัสดี 5 วิชา คือ  1. วิชาการสัสดีและกฎหมายการรับราชการทหาร    2. วิชาการทะเบียนพล       3. วิชาการเรียกและส่งพล     4.วิชาการกำลังสำรอง
    และ 5. วิชาระเบียบงานสารบรรณ    ต้องลงทะเบียนและศึกษาในระบบ E-Learning ทั้ง 5 วิชา
 
2.   นายทหารสัสดีชั้นสูง 29 25 พ.ย.-4 ธ.ค.57 5 ธ.ค.57-25 ก.พ.58   40 คลิก
3.   นายทหารสัสดีชั้นต้น 27 1 - 15 มี.ค.58 16 มี.ค. - 19 เม.ย.58   41 คลิก
4.   นายสิบสัสดีอาวุโส 26 1 - 15 มี.ค.58 16 มี.ค. - 19 เม.ย.58   45 คลิก
   
1. วิชา ROAD MAP รัฐธรรมนูญใหม่ของประเทศไทย กำลังพล ของ รร.กสร.ศสร.และผู้สนใจทั่ว ๆ ไป   10-27 พ.ย.58 28 พ.ย. - 27 ธ.ค.58   332 คลิก  
2. สายงานสัสดี (เรียน ROAD MAP) นายทหารสัสดีชั้นสูง  30        40 คลิก
3. เรียน 5 วิชาหลักสายงานสัสดี นายสิบสัสดีอาวุโส
27
22 ก.พ.- 13 มี.ค.59 14 มี.ค. - 18
เม.ย.59
   30
4. เรียน 5 วิชาหลักสายงานสัสดี นายทหารสัสดีชั้นต้น   28 22 ก.พ.- 13 มี.ค.59 14 มี.ค. - 18
เม.ย.59
   40         
5. ศึกษาในระบบ e-learning เต็มหลักสูตร นายสิบสัสดีอาวุโสผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
e learning 
  1   21 เม.ย. - 19 ส.ค.59     20          
 
    1. เรียน 5 วิชาหลักสายงานสัสดี นายทหารสัสดีชั้นต้น
29
8-15 ก.พ.60 16 ก.พ.-16 เม.ย.60     50        
    2. เรียน 5 วิชาหลักสายงานสัสดี นายสิบสัสดีอาวุโส
28
28 ก.พ.-10 มี.ค.60 11 มี.ค.-24 เม.ย.60      76        (ปกติ 33 นาย)      
                       (ใช้ทุนส่วนตัว 33 นาย)     
   3. ศึกษาในระบบ e-learning เต็มหลักสูตร นายสิบสัสดีอาวุโสผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
e learning 
  2 ต้องลงทะเบียน
ล่วงหน้า 7 วัน

เรียนทั้งหมด 24 วิชา
2 เม.ย.60 - 29 ก.ค.60    20    
   

1.

เรียน 5 วิชาหลักสายงานสัสดี นายทหารสัสดีชั้นสูง
32
26 ต.ค. - 2 พ.ย.60 3 พ.ย.- 20 พ.ย.60  
41
คลิก
2.
เรียน 5 วิชาหลักสายงานสัสดี นายทหารสัสดีชั้นต้น
30
22 - 26 มี.ค. 61 27 มี.ค.-18 เม.ย. 61  
43
คลิก
3.
เรียน 5 วิชาหลักสายงานสัสดี นายสิบสัสดีอาวุโส
29
2 - 4 เม.ย.61 5 - 25 เม.ย.61  
34
คลิก
4.
ศึกษาในระบบ e-learning เต็มหลักสูตร

นายสิบสัสดีอาวุโสผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
e learning 

3
ต้องลงทะเบียน
ล่วงหน้า 7 วัน
19 มี.ค.- 20 ก.ค. 61  
20
 
   
1.
เรียน 5 วิชาหลักสายงานสัสดี นายทหารสัสดีชั้นสูง
33
17 - 19 ต.ค.61 20 ต.ค.-12 พ.ย.61  
40
 
2.
ศึกษาในระบบ e-learning เต็มหลักสูตร นายสิบสัสดีชั้นต้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
1
ต้องลงทะเบียน
ล่วงหน้า 7 วัน
12 พ.ย.61-22 มี.ค.62  
60
 
3.
ศึกษาในระบบ e-learning เต็มหลักสูตร นายสิบสัสดีอาวุโสผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
4
ต้องลงทะเบียน
ล่วงหน้า 7 วัน
11 มี.ค.-5 ก.ค.62  
60
 
4.
เรียน 5 วิชาหลักสายงานสัสดี หลักสูตรนายทหารสัสดีชั้นต้น
31
18 - 22 มี.ค. 62 23 มี.ค. 62 - 22 เม.ย. 62  
40
 
 
ปีงบประมาณ 2563
 
1.
เรียน 5 วิชาหลักสายงานสัสดี นายทหารสัสดีชั้นสูง
34
10-15 ต.ค.62 16 ต.ค. - 5 พ.ย.62  
40
 
2.
ศึกษาในระบบ e-learning เต็มหลักสูตร นายสิบสัสดีชั้นต้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
2
ต้องลงทะเบียน
ล่วงหน้า 7 วัน
11 พ.ย.62-21 มี.ค.63  
60
 
3.
ศึกษาในระบบ e-learning เต็มหลักสูตร นายสิบสัสดีอาวุโสผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส
5
ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า 7 วัน 23 มี.ค .- 18 ก.ค.63  
60
 
4.
เรียน 5 วิชาหลักสายงานสัสดี หลักสูตรนายทหารสัสดีชั้นต้น
32
1 - 3 เม.ย. 63 4 - 24 เม.ย. 63  
40
 

การจัดการความรู้ของ รร.กสร.ศสร.

 
แนวทางการปฎิบัติ
บทเรียนปฎิบัติงาน
ความรู้วิชาเหล่า
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ความรู้วิชาชีพ
 
   
  ๒. หลักสูตรนายสิบสัสดีชั้นต้น ๒. สรุปการฝึกสอน อบรม เยาวชน
ปี 56-57
๒. คู่มืออาเซียนศึกษา ๒.สินค้า OTOP
จว.ประจวบคีรีขันธ์
๒.การทำซาละเปาหมูแดง  
  ๓. หลักสูตรนายสิบสัสดีอาวุโส ๓.สรุปการฝึกสอนอบรมเยาวชน
ปี 2558
๓. การลงบัญชีทหารกองเกิน ๓. กระบือบำบัด
ศูนย์การทหารปืนใหญ่
(จ.ลพบุรี)
๓.การทำน้ำเต้าหู้  
ศูนย์ปฎิบัติการพลังแผ่นดินเพื่อเอาชนะยาเสพติด รร.กสร.ศสร.
ส.ค.56
 
  ๕. สิทธินักศึกษาวิชาทหาร ศปพส.รร.กสร.ศสร. ก.ย.56 ๕. ยาเสพติดให้้โทษ   ๕.การทำ สาคูไส้หมู  
   
๗.การทำหลนปูเค็ม  
   
 
 
 
๑๐. หลักสูตรกำลังพลสำรอง
 
 
 
 
 
 
๑๒. นายสิบสัสดีชั้นต้น รุ่นที่ ๒๘ / ๒๕๕๘      
  ๑๓.สิทธิกำลังพลสำรอง          
  ๑๔.โทษหลีกเลี่ยงการเรียกพล          
  ๑๕.กำลังพลสำรองเลื่อนยศ ฐานะ          
  ๑๖.การทำบัตรประจำตัว          
           
           
  ๑๙.ข้อบังคับ กห ว่าด้วยการเตรียมพล ๒๕๑๕          
  ๒๐.  พระราชบัญญัติกำลังพลสำรอง พ.ศ.๒๕๕๘          

 


 
   

Site Meter การนับจำนวนครั้งที่เข้าเว็ป

Free Web Counter
การนับยอดจำนวนคน IP ที่เข้าเว็ปหน้านี้
เริ่มบันทึก เมื่อ 4 มี.ค.2557ฝึกศึกษายอด  วินัยเยี่ยม  เปี่ยมคุณธรรม นำสู่การพัฒนา สร้างศรัทธาประชาชน

เว็ปไซท์นี้จัดทำขึ้น เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนในระบบ E-Leaning
แก่กำลังพล ทบ.เจ้าหน้าที่สายงานสัสดี   ผู้บังคับสมาชิก อส.  กำลังพลสำรอง  และประชาชนผู้สนใจทั่วไป


กองการศึกษา โรงเรียนการกำลังสำรอง  ศูนย์การกำลังสำรอง
ค่ายธนะรัชต์ ๑๒๕ หมู่ ๓ ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จว.ประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๑๖๐

admin: ร.ต.หญิง วัลยา เจียมประเสริฐบุญ ผู้เขียนเว็ป ใช้โปรแกรม DREAMWEAVER 8
Webmaster : mimirtaf@gmail.com
 
April 2, 2020 3:29 PM