การจัดการเรียนการสอนในระบบ E-Learning ของ รร.กสร.ศสร.
ในปีงบประมาณ 2558 
ปีงบประมาณ 2559   รร.กสร.ศสร.ได้เปิดเรียน 
วิชา ROAD MAP รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ของประเทศไทย

 
 
กำลังพล รร.กสร.ศสร.และครอบครัว ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป
 ได้ลงทะเบียนเรียนแล้ว 398 คน สำเร็จ 332 คน  ไม่สำเร็จ 66 คน

เริ่มศึกษา ตั้งแต่ 28 พ.ย.58 - 27 ธ.ค.58

ผลการเรียน
PRETEST
 
ตามคำสั่ง นรด.(กองการสัสดี)
ให้ ผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรนายทหารสัสดีชั้นต้น รุ่นที่ ๒๘ (ตัวจริง ๔๐ นาย)
(สำเนาคำสั่งให้เรียน)

 
และหลักสูตรนายสิบสัสดีอาวุโส รุ่นที่ ๒๗ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ทุกนาย (ตัวจริง ๓๐ นาย)

ลงทะเบียนเรียนในระบบ E-Learning จำนวน ๕ วิชาหลัก 
เพื่อทดสอบความรู้เบื้องต้น (Pretest)
ลงทะเบียน ๒๒ ก.พ.๕๙ - ๑๓ มี.ค.๕๙
   เริ่มเรียน ๑๔ มี.ค.๕๙ - ๑๘ เม.ย.๕๙  ### ขยายเวลาเรียนถึง 10 มิ.ย.59

โปรดทราบ
หลักสูตรนายสิบสัสดีอาวุโสผ่านสื่ออีเล็กทรอนิกส์ E-Learning รุ่นที่ 1  ประจำปี 2559
ระยะเวลาการศึกษา ตั้งแต่  21 เม.ย.59   -   19 ส.ค.59
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมแก่ผู้เข้ารับการศึกษา
จึงขอให้นายสิบนักเรียนทุกท่าน  ได้ศึกษา VDO การแนะนำการเรียนจากหน้าเว็ปนี้ แล้วทดลองเรียนในระบบ 
ในหมวดวิชา เรียนรู้ได้ตลอดเวลาสำหรับประชาชนคนไทย มี 3 วิชา คือ
1. วิชาการสัสดีและกฎหมายการรับราชการทหารสำหรับประชาชน
2. วิชาโรดแมป รัฐธรรมนูญใหม่ของประเทศไทย
3. วิชาการกำลังสำรองสำหรับประชาชน

(คำสั่งให้เข้ารับการศึกษา)

วิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรนายสิบสัสดีอาวุโสผ่านสื่ออีเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 1  ศึกษาผ่านสื่อทั้งหมด 24 วิชา ระยะเวลาการศึกษาในระบบ E-Learning ตั้งแต่ 24 เม.ย.59 - 6 ส.ค.59 โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น 6 ห้วง 15 สัปดาห์ ตั้งแต่ 24 เม.ย.59 - 6 ส.ค.59  ดังนี้
ห้วงที่ 1 มี 5 วิชา คือ 1. วิชาการสัสดีและกฏหมายการรับราชการทหาร
                          2. วิชาการทะเบียนพล
                          3. วิชาการเรียกและส่งพล
                          4. วิชาการกำลังสำรอง
                          5. วิชาสายงานสารบรรณ
       ให้ ลงทะเบียน 21 - 23 เม.ย.59   
           เริ่มเรียน    24 เม.ย.59 - 28 พ.ค.59
ห้วงที่ 2 มี 4 วิชา คือ  1. วิชาการจัด ทบ.
                           2. วิชาการป้องกันและปราบปราม ฯ
                           3. วิชาแผนที่
                           4. วิชาการรักษาความปลอดภัย
       ให้ ลงทะเบียน  22 - 28 พ.ค.59
           เริ่มเรียน     29 พ.ค.59  -  11 มิ.ย.59
ห้วงที่ 3 มี 4 วิชา คือ  1. วิชาการเงินราชการ
                           2. วิชาการดำเนินกรรมวิธีข้อมูล
                           3. วิชาระบบการต่อสู้เบ็ดเสร็จ
                           4. วิชาการบรรยายสรุปทางทหาร
       ให้ ลงทะเบียน   5 - 11 มิ.ย.59
           เริ่มเรียน     12 - 25 มิ.ย.59
ห้วงที่ 4 มี 3 วิชา คือ  1. วิชาการส่งกำลังสิ่งอุปกรณ์
                           2. วิชาการปฎิบัติการกิจการพลเรือน
                           3. วิชาการข่าว
       ให้ ลงทะเบียน   19 - 25 มิ.ย.59
           เริ่มเรียน      26 มิ.ย.59  -  9 ก.ค.59
ห้วงที่ 5 มี 4 วิชา คือ  1. วิชากองอำนวยการรักษาความมั่นคง ฯ
                           2. วิชากิจการอาสารักษาดินแดน
                           3. วิชาการบริหารราชการแผ่นดิน
                           4. วิชาโรคติดต่อร้ายแรงและยาเสพติดให้โทษ
        ให้ ลงทะเบียน  3 - 9 ก.ค.59
            เริ่มเรียน    10 - 23 ก.ค.59
ห้วงที่ 6 (สุดท้าย) มี 4 วิชา คือ 1. วิชาการศาสนาและศีลธรรม
                                      2. วิชาประวัติศาสตร์
                                      3. วิชาสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน
                                      4. วิชาภาษาไทย
        ให้ ลงทะเบียน  17 - 23 ก.ค.59
            เริ่มเรียน     24 ก.ค.59  -  6 ส.ค.59
สัปดาห์ที่ 16 - 17 มาศึกษาที่ รร.กสร.ศสร. ตั้งแต่ 7 - 19 ส.ค.59
และได้เลื่อนระยะเวลาการศึกษา มาศึกษาที่ รร.กสร.ศสร.เป็นตั้งแต่ 4 - 16 ก.ย.59
กองการศึกษา รร.กสร.ศสร.
ADMIN : ร.ต.หญิง วัลยา เจียมประเสริฐบุญ
e-mail : mimirtaf@gmail.com
Line : mimirtaf