การฝึกสมาธิคุณธรรม
การแสดงรอบกองไฟ
การรับประทานอาหารที่โรงเลี้ยง


 

   

การสร้างคน  สร้างชาติ

          การฝึกเยาวชน ลูกเสือเนตรนารี ณ ค่ายฝึกมาตุลีี
                 ของโรงเรียนการกำลังสำรอง   ศูนย์การกำลังสำรอง


ความมุ่งหมาย ในการฝึกสอน ก็เพื่อให้ เยาวชนของชาติ มีคุณลักษณะ
              มีลักษณะความเป็นผู้นำ                มีความเชื่อมั่นในตนเอง
              เป็นผู้มีระเบียบวินัยดี          เป็นคนดีมีคุณธรรม มีความกตัญญู กตเวที  
              ดำรงตนเป็นพลเมืองดี มีความสำนึกที่จะอุทิศตนเพื่อประโยชน์และ
              ความมั่นคงของชาติ               
เป็นกำลังสำคัญของชาติ

       เสียชีพอย่าเสียสัตย์์
  พิธีเปิดการฝึกอบรมการเข้าค่ายฝึกมาตุลี
  การฝึกทดสอบกำลังใจ
  กิจกรรมทางทะเล สวนสน
   
     

   

   ปีงบประมาณ ๒๕๕๓

  ลำดับ
  วัน เดือน ปี
  สถาบันการศึกษา
  จังหวัด
  ระดับชั้น
  จำนวน
  อาจารย์
  คลิกดูภาพ 
  ๑.
  ๓๐ ก.ย.-๒ ต.ค.๕๒
  รร.คลองหนองใหญ่ เขตบางแค
  กรุงเทพ ฯ
  ม.๑-๓
  ๔๓๓
  ๑๘
   
  ๒.
  ๕-๗ ต.ค.๕๒
  รร.ดุสิตวิทยา
  กรุงเทพ ฯ
  ป.๕ - ๖
  ๓๓๕
  ๒๐
   
  รร.อนุบาลพะโต๊ะ
  ชุมพร
  ๓.
  ๗-๙ ต.ค.๕๒
  รร.ศรัทธาสมุทร
  สมุทรสงคราม
  ม.๓
  ๕๕๐
  ๒๐
   
  ๔.
  ๑๒-๑๔ ต.ค.๕๒
  รร.ทวีธาภิเศก
  กรุงเทพ ฯ
  ม.๓
  ๕๘๘
  ๓๐
   
  ปีงบประมาณ ๒๕๕๔
  ๑.
  ๔-๖ ต.ค.๕๓
  รร.ดุสิตวิทยา
  ราชบุรี
  ป.๔-๖
  ๑๔๐
   
     
  รร.ดรุณศึกษา (หัวหิน)
  ประจวบ ฯ
   
  ๔๔๑
  ๑๖
   
  ๒.
  ๖-๘ ต.ค.๕๓
  รร.ศรัทธาสมุทร
  สมุทรสงคราม
  ม.๓
  ๕๖๐
  ๑๘
   
  ๓.
  ๑๑-๑๓ ต.ค.๕๓
  รร.หัวหิน
  ประจวบ ฯ
  ม.๑-๓
  ๒๕๐
  ๑๒
   
  ๔.
  ๑๓-๑๕ ต.ค.๕๓
  รร.ทวีธาภิเษก
  กทม.
  ม.๓
  ๕๖๐
  ๒๒
   
  ๕.
  ๒๐-๒๒ ต.ค.๕๓
  รร.ธีรศาสตร์
  ราชบุรี
  ม.๓
  ๑๘๙
  ๑๔
   
  ๖.
  ๒๗-๒๙ ต.ค.๕๓
  รร.พูลเจริญวิทยาคม
  สมุทรปราการ
  ม.๔-๖
  ๖๐๐
  ๓๐
   
  ๗.
  ๑-๓ พ.ย.๕๓
  รร.วิมุตยารามพิทยากร
  กทม.
  ม.๓
  ๒๖๓
  ๑๖
   
  ๘.
  ๓-๕ พ.ย.๕๓
  รร.วิมุตยารามพิทยากร
  กทม.
  ม.๑
  ๒๖๑
  ๒๐
   
  ๙.
  ๘-๑๐ พ.ย.๕๓
  รร.สุรศักดิ์มนตรี
  กทม.
  ม.๑
  ๔๙๐
  ๒๔
   
  ๑๐.
  ๑๐-๑๒ พ.ย.๕๓
  รร.คอลอมุดอ/รร.สมาคมไทยผิตยา ๒
  สงขลา
  ป.๖
  ๑๔๕
  ๒๐
   
     
  รร.วัดศรีสำราญราชบำรุง
  สมุทรสาคร
   
  ๒๐๕
  ๑๐
   
  ๑๑.
  ๑๒-๑๔ พ.ย.๕๓
  รร.ระเบียบวิทยา
  ปทุมธานี
  ป.๕-๖
  ๔๕๐
  ๒๕
   
  ๑๒.
  ๑๕-๑๗ พ.ย.๕๓
  รร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
  นนทบุรี
  ม.๑-๓
  ๖๗๐
  ๑๘
   
  ๑๓.
  ๒๒-๒๔ พ.ย.๕๓
  รร.บ้านทับวัง / รร.สหกรณ์ประชานุกูล
  ชุมพร
  ม.๑-๓
  ๓๕๐
  ๒๐
   
  ๑๔.
  ๒๔-๒๖ พ.ย.๕๓
  รร.สมถวิล
  ประจวบ ฯ
  ป.๕-๖
  ๓๓๙
  ๑๐
   
  ๑๕.
  ๒๖-๒๘ พ.ย.๕๓
  รร.มัธยมวัดดุสิตาราม
  กทม.
  ม.๓
  ๕๐๐
  ๓๐
   
  ๑๖.
  ๒๙-๑ ธ.ค.๕๓
  รร.วัดวังปลา
  นครปฐม
  ม.๑-๓
  ๕๐๐
  ๒๐
   
  ๑๗.
  ๓-๕ ม.ค.๕๔
  กลุ่ม รร.เครือข่ายโพธาราม
  ราชบุรี
  ป.๔-๖
  ๓๓๐
  ๒๐
   
  ๑๘.
  ๕-๗ ม.ค.๕๔
  รร.บางปะกอกวิทยา
  กทม.
  ม.๑
  ๕๑๐
  ๓๐
   
  ๑๙.
  ๑๐-๑๒ ม.ค.๕๔
  รร.ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒน์)
  กทม.
  ม.๒
  ๕๕๐
  ๔๐
   
  ๒๐.
  ๑๒-๑๔ ม.ค.๕๔
  รร.บางบัวทอง
  นนทบุรี
  ม.๒-๓
  ๖๒๐
  ๔๐
  ๒๑.
  ๑๔-๑๖ ม.ค.๕๔
  สตรีวิทยา
  นนทบุรี
  ม.๒
  ๕๓๐
  ๔๐
   
  ๒๒.
  ๑๗-๑๙ ม.ค.๕๔
  รร.มัธยมวัดธาตุทอง
  กทม.
  ม.๑-๓
  ๓๒๖
  ๔๐
   
  ๒๓.
  ๑๙-๒๑ ม.ค.๕๔
  รร.กุนนทีรุทธารามวิทยาคม
  กทม.
  ม.๓
  ๕๐๐
  ๔๐
   
  ๒๔.
  ๒๔-๒๖ ม.ค.๕๔
  รร.วัดจันทราวาส
  เพชรบุรี
  ม.๓
  ๓๓๙
  ๒๐
   
  ๒๕.
  ๒๖-๒๘ ม.ค.๕๔
  รร.วัดจันทรประดิษฐารามวิทยาลัย
  กทม.
  ม.๓
  ๓๐๐
  ๓๐
   
  ๒๖.
  ๒๘-๓๐ ม.ค.๕๔
  รร.สะบ้าย้อย
  สงขลา
  ม.๑-๓
  ๕๑๐
  ๓๐
   

   

  ฝึกศึกษายอด  วินัยเยี่ยม  เปี่ยมคุณธรรม นำสู่การพัฒนา สร้างศรัทธาประชาชน

  เว็ปไซท์นี้จัดทำขึ้น เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนในระบบ E-Leaning
  แก่กำลังพล ทบ.เจ้าหน้าที่สายงานสัสดี   ผู้บังคับสมาชิก อส.  กำลังพลสำรอง  และประชาชนผู้สนใจทั่วไป

   

  ส่่วนการศึกษา โรงเรียนการกำลังสำรอง  ศูนย์การกำลังสำรอง
  ค่ายธนะรัชต์ ๑๒๕ หมู่ ๓ ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จว.ประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๑๖๐


  พ.ท.อดุลย์  ปานสกุล  ผู้ดูแลระบบ
  Webmaster : i_of_thailand@hotmail.com

  15 March, 2016