การจัดการเรียนการสอนในระบบ E-Learning ของ รร.กสร.ศสร.
ในปีงบประมาณ 2562

หลักสูตรนายทหารสัสดีชั้นสูง รุ่นที่ 33
คำสั่งให้ศึกษาในระบบ E-Learning (เรียนทั้งหมด 45 นาย; ตัวจริง 40 นาย อะไหล่ 5 นาย)
- ลงทะเบียน 17 - 19 ต.ค. 61
- เริ่มเรียน 20 ต.ค. - 12 พ.ย. 61


 หลักสูตรนายสิบสัสดีชั้นต้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2562
(คำสั่งให้ศึกษา 60 นาย)
- เรียนในระบบทั้งหมด 24 วิชา
- ระยะเวลาการศึกษาตั้งแต่ 12 พ.ย. 61 - 22 มี.ค. 62
- ขอให้ผู้เรียนในระบบทุกนาย ได้ปฎิบัติตามคู่มือ และคำแนะนำการเรียน ต้องลงทะเบียนให้ครบทุกวิชา ก่อนที่จะเปิดเรียนในรายวิชานั้น้น ล่วงหน้า 7 วัน

หลักสูตรนายสิบสัสดีอาวุโสผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 4 ปีการศึกษา 2562
(คำสั่งให้ศึกษา 60 นาย)
- เรียนในระบบทั้งหมด 24 วิชา
- ระยะเวลาการศึกษาตั้งแต่ 11 มี.ค. 62 - 5 ก.ค. 62
- ขอให้ผู้เรียนในระบบทุกนาย ได้ปฎิบัติตามคู่มือ และคำแนะนำการเรียน ต้องลงทะเบียนให้ครบทุกวิชา ก่อนที่จะเปิดเรียนในรายวิชานั้น

หลักสูตรนายทหารสัสดีชั้นต้น รุ่นที่ 31
คำสั่งให้ศึกษาในระบบ E-Learning (เรียนทั้งหมด 50 นาย; ตัวจริง 40 นาย อะไหล่ 10 นาย)
- ลงทะเบียน 18 - 22 มี.ค. 62
- เริ่มเรียน 23 มี.ค. 62 - 22 เม.ย. 62
กองการศึกษา รร.กสร.ศสร.
ADMIN : ร.ต.หญิง วัลยา เจียมประเสริฐบุญ
e-mail : mimirtaf@gmail.com
Line : mimirtaf