การจัดการเรียนการสอนในระบบ E-Learning ของ รร.กสร.ศสร.
ในปีงบประมาณ 2561
 ปีงบประมาณ 2561 
หลักสูตรนายทหารสัสดีชั้นสูง รุ่นที่ 32
คำสั่งให้ศึกษาในระบบ E-learning (เรียนทั้งหมด ตัวจริง 40 นาย อะไหล่ 7 นาย รวม 47 นาย)
เรียน PRETEST วิชาหลัก 5 วิชา

- ลงทะเบียน 26 ต.ค. 60 - 2 พ.ย. 60
- เริ่มเรียน 3 - 20 พ.ย. 60
( รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรนายทหารสัสดีชั้นสง รุ่นที่ 32 )

 หลักสูตรนายสิบสัสดีอาวุโสผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2561
(คำสั่งให้ศึกษา 20 นาย)
- เรียนในระบบทั้งหมด 24 วิชา
- ระยะเวลาการศึกษาตั้งแต่ 19 มี.ค. 61- 20 ก.ค. 61
- ขอให้ผู้เรียนในระบบทุกนาย ได้ปฎิบัติตามคู่มือ และคำแนะนำการเรียน ต้องลงทะเบียนให้ครบทุกวิชา ก่อนที่จะเปิดเรียนในรายวิชานั้น ล่วงหน้า 7 วัน

หลักสูตรนายสิบสัสดีอาวุโส รุ่นที่ 29
คำสั่งให้ศึกษาในระบบ E-Learning (เรียนทั้งหมด 34 นาย)
- ลงทะเบียน 2 - 4 เม.ย. 61
- เริ่มเรียน 5 - 25 เม.ย. 61
(รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรนายสิบสัสดีอาวุโส รุ่นที่ 29)
กองการศึกษา รร.กสร.ศสร.
ADMIN : ร.ต.หญิง วัลยา เจียมประเสริฐบุญ
e-mail : mimirtaf@gmail.com
Line : mimirtaf