การจัดการเรียนการสอนในระบบ E-Learning ของ รร.กสร.ศสร.
ในปีงบประมาณ 2558 
 การจัดการเรียนการสอนในระบบ E-Learning ของ รร.กสร.ศสร.ในปีงบประมาณ 2558    มียอดผู้เรียน  581 คน
1.  โรงเรียนการกำลังสำรอง ศูนย์การกำลังสำรอง เปิดการเรียนการสอนในระบบ E-Learning  ในรายวิชาการสัสดีเบื้องต้นสำหรับกำลังพลสังกัด รร.กสร.ศสร.และผู้สนใจทั่วไป    โดยยึดถือแนวทางตามนโยบายของกองทัพบก  จึงขอให้กำลังพลสังกัด รร.กสร.ศสร.ทุกนาย และผู้สนใจได้ลงทะเบียนเรียนได้แล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จะเปิด 3 รุ่น คือ
                                                                                        
                  รุ่นที่ 1 เป็นกำลังพลใน สกศ.รร.กสร.ศสร. โดยกำหนดให้
                                  ลงทะเบียนเรียน   29 ก.ย.57   ถึง   15 ต.ค.57
                              เริ่มเรียนจริง        16 ต.ค.57  ถึง   15 พ.ย.57 (รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา)
                 
                      รุ่นที่ 2  เป็นกำลังพลที่เหลือทั้งหมด ของ รร.กสร.ศสร.
                                 เปิดลงทะเบียน           1 - 15 พ.ย.57
                                 เริ่มเรียน  16 พ.ย.57   ถึง  15 ธ.ค.57 (รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา)                  
                       รุ่นที่ 3  เป็นกำลังพล รร.กสร.ศสร.ที่ตกค้าง ลงทะเบียนไม่ทัน และสาเหตุอื่น (รุ่นสุดท้ายปี 58)
                                 เปิดลงทะเบียนเรียน  15 - 31 ม.ค.58
                                 เริ่มเรียน    1 ก.พ.58  ถึง  3 มี.ค.58  (รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา)

2. หลักสูตรนายทหารสัสดีชั้นสูง รุ่นที่ 29 จำนวน 40 คน  เรียนในระบบ E-Learning (ฝึกทักษะและเพิ่มพูนความรู้) ใน 5 รายวิชาหลักคือ   (คำสั่ง นรด.ให้ศึกษาในระบบ E-Learning)    
          1. วิชาการสัสดีและกฎหมายการรับราชการทหาร
          2. วิชาการทะเบียนพล
          3. วิชาการเรียกพลและส่งพล
          4. วิชาการกำลังสำรอง
          5. วิชาระเบียบงานสารบรรณ 
                    กำหนดลงทะเบียน ใน 25 พ.ย.57   -  4 ธ.ค.57
                    เริ่มเรียนจริง  ใน  5  ธ.ค.57  -  25 ก.พ.58 (รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา) 

3. หลักสูตรนายสิบสัสดีอาวุโส รุ่นที่ 26  จำนวน 40 นาย และอะไหล่อีก 10 นาย รวม 50 นาย 
    เรียนในระบบ E-Learning (PRETEST) ใน 5 รายวิชาหลัก คือ (คำสั่ง นรด.ให้ศึกษาในระบบ E-Learning)   
          1. วิชาการสัสดีและกฎหมายการรับราชการทหาร
                                                                                         2. วิชาการทะเบียนพล
           3. วิชาการเรียกพลและส่งพล
           4. วิชาการกำลังสำรอง
           5. วิชาระเบียบงานสารบรรณ
                                          กำหนดลงทะเบียน ใน    1 - 15 มี.ค.58
                                          เริ่มเรียนจริง         ใน 16 มี.ค.58  -  19 เม.ย.58

4. หลักสูตรนายทหารสัสดีชั้นต้น รุ่นที่ 27 จำนวน 40 นาย และอะไหล่อีก 10 นาย รวม 50 นาย
     เรียนในระบบ E-Learning (PRETEST) ใน 5 รายวิชาหลัก คือ  (คำสั่ง นรด.ให้ศึกษาในระบบ E-Learning)
           1. วิชาการสัสดีและกฎหมายการรับราชการทหาร
           2. วิชาการทะเบียนพล
           3. วิชาการเรียกพลและส่งพล
           4. วิชาการกำลังสำรอง
           5. วิชาระเบียบงานสารบรรณ
                                          กำหนดลงทะเบียน ใน    1 - 15 มี.ค.58
                                          เริ่มเรียนจริง         ใน 16 มี.ค.58  -  19 เม.ย.58

5. หลักสูตรนายทหารสัสดีชั้นต้น รุ่นที่ 27 และนายสิบสัสดีอาวุโส รุ่นที่ 26 ลงทะเบียนซ้ำ ใหม่ ใน 5 วิชาหลัก
                                            ลงทะเบียน ใน 27 เม.ย.58 - 11 พ.ค.58
                                               เริ่มเรียน     12 พ.ค.58  - 30 มิ.ย.58


กองการศึกษา รร.กสร.ศสร.
ADMIN : ร.ต.หญิง วัลยา เจียมประเสริฐบุญ
e-mail : mimirtaf@gmail.com
Line : mimirtaf