พ.อ.สุรชัย  สินไชย
รอง ผบ.รร.กสร.ศสร.
   
 

ผลงาน E-BOOKS ของ รร.กสร.ศสร.

   
           
     


     
ผลงานนวัตกรรมสื่อการศึกษา E-Books
ตามนโยบายกองทัพบก
ที่ได้รับพิจารณาคัดเลือกแล้ว จาก ยศ.ทบ.
ปีงบประมาณ 2554
ปีงบประมาณ 2555
ปีงบประมาณ 2556
ตำรา E-BOOK วิชาการกำลังสำรอง
ฉบับสมบูรณ์ Multimedia
 E-BOOK พรบ.การรับราชการทหาร
     
 
 

 

 


ฝึกศึกษายอด  วินัยเยี่ยม  เปี่ยมคุณธรรม นำสู่การพัฒนา สร้างศรัทธาประชาชน
เว็ปไซท์นี้ จัดทำขึ้น เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนในระบบ E-Leaning
แก่สายงานสัสดี   ผู้บังคับสมาชิก อส.  กำลังพลสำรอง  และประชาชนผู้สนใจทั่วไป


พ.ท.อดุลย์ ปานสกุล ผู้เขียนเว็ป ใช้โปรแกรม DREAMWEAVER 8
Webmaster : i_of_thailand@hotmail.com 
July 19, 2013