ตำรา
เอกสารการเรียน
Document education textbook

 
วิชาหลักของ รร.กสร.ศสร.
PDF.
ZIP 
 
DNL
1.
วิชาการกำลังสำรอง
2.
วิชาการสัสดีและกฎหมายการรับราชการทหาร
3.
วิชาการทะเบียนพล
4.
วิชาการเรียกและส่งพล
5.
วิชาระเบียบงานสารบรรณ
.
ระเบียบ คำสั่ง กฎหมายเกี่ยวกับการกำลังสำรอง
1.
ข้อบังคับ กห ว่าด้วยการเตรียมพล พ.ศ.2515
 
2.
ระเบียบปฏิบัติประจำ ทบ.ว่าด้วยการเรียกพล
พ.ศ.2527
 
3.
ระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการจัดทำบัญชีบรรจุกำลัง
พ.ศ.2531
words
 
4.
พรบ.เกณฑ์ช่วยราชการทหาร พ.ศ.2530
 
5.
พรบ.การรับราชการทหาร พ.ศ.2497
     
6.
ระเบียบ กห ว่าด้วยการตรวจสอบสภาพทหารกอง
หนุนพ.ศ.2510
 
7. พระราชบัญญัติกำลังพลสำรอง พ.ศ.2558    
8. ข้อบังคับว่าด้วยกิจการกำลังพลสำรอง พ.ศ.2559    
9. กฎกระทรวงกำลังพลสำรอง พ.ศ.2559    
10. ระเบียบ กห.ว่าด้วยสิทธิประโยชน์กำลัง
พลสำรอง พ.ศ.2559
   
 
งานเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
     
1. กองวิชาทหารราบ  ตำราปืนลูกซอง  
2.
กองวิชาฝ่ายอำนวยการและทั่วไป วิชาแผนที่
  POWERPOINT
 

 


ฝึกศึกษายอด  วินัยเยี่ยม  เปี่ยมคุณธรรม นำสู่การพัฒนา สร้างศรัทธาประชาชน

widely used counter
 จำนวนคน IP ที่เข้าชมหน้าเว็ปนี้
เริ่มบันทึกยอดใหม่   เมื่อ 4 มี.ค.2557

 

ส่่วนการศึกษา โรงเรียนการกำลังสำรอง  ศูนย์การกำลังสำรอง
ค่ายธนะรัชต์ ๑๒๕ หมู่ ๓ ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จว.ประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๑๖๐
Webmaster : i_of_thailand@hotmail.com

พ.ท.อดุลย์  ปานสกุล   Admin  ผู้ดูแลระบบ

03/30/2017