ผลงาน E-BOOKS ของ รร.กสร.ศสร.

   
        
  
     


     
ผลงานนวัตกรรมสื่อการศึกษา E-Books
ตามนโยบายกองทัพบก
ที่ได้รับพิจารณาคัดเลือกแล้ว จาก ยศ.ทบ.
ปีงบประมาณ 2554
ปีงบประมาณ 2555
ปีงบประมาณ 2556
ตำรา E-BOOK วิชาการกำลังสำรอง
ฉบับสมบูรณ์ Multimedia
 E-BOOK พรบ.การรับราชการทหาร
     
     
     
 
ผลงานใหม่ ปี 2558
 
 

how to track websites
ผู้เข้าชม จำนวนคน  IP  
เริ่มบันทึกยอดใหม่ ตั้งแต่ 5 มี.ค.2557

 


ฝึกศึกษายอด  วินัยเยี่ยม  เปี่ยมคุณธรรม นำสู่การพัฒนา สร้างศรัทธาประชาชน
เว็ปไซท์นี้ จัดทำขึ้น เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนในระบบ E-Leaning
แก่สายงานสัสดี   ผู้บังคับสมาชิก อส.  กำลังพลสำรอง  และประชาชนผู้สนใจทั่วไป


น.ส.วัลยา เจียมประเสริฐบุญ ผู้เขียนเว็ป ใช้โปรแกรม DREAMWEAVER 8
Webmaster : mimirtaf@gmail.com 
October 18, 2018 4:14 PM