คำสั่งกองทัพบก
ที่   ๑/๒๕๒๗
เรื่อง  การเลื่อนยศนายทหารสัญญาบัตรกองหนุนที่เข้ารับการเรียกพล

เพื่อฝึกวิชาทหารและการเรียกพลเพื่อทดลองความพรั่งพร้อม

                                                              ---------------------------------------------

                           เพื่อปฏิบัติตามคำสั่งกระทรวงกลาโหม  ที่  ๑๐๘๓/๒๖  ลง  ๒๓ พ.ย.๒๖  เรื่อง  หลักเกณฑ์การเลื่อนยศให้แก่นายทหารสัญญาบัตรกองหนุนที่เข้ารับการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหารหรือเพื่อทดลองความพรั่งพร้อม  จึงให้หน่วยต่าง ๆ  ถือปฏิบัติดังนี้.-
                          ๑.  หลักเกณฑ์การเลื่อนยศนายทหารสัญญาบัตรกองหนุนที่เข้ารับการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหาร  และการเรียกพลเพื่อทดลองความพรั่งพร้อม
                                    ๑.๑  การเลื่อนยศนายทหารสัญญาบัตรกองหนุน  ให้เลื่อนยศสูงขึ้นได้ตามลำดับ  ไม่เกินว่าที่พันตรี  โดยให้ดำรงว่าที่ยศทุกชั้นยศ
                                    ๑.๒  นายทหารสัญญาบัตรกองหนุนที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนยศตามข้อ  ๑  ต้องได้รับการฝึกในการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหาร  หรือเพื่อทดลองความพรั่งพร้อม  อย่างน้อย  ๑  ครั้ง  หรือได้รับการฝึกศึกษาอบรมตามเวลาและหลักสูตรที่กองทัพบกกำหนด  ทั้งจะต้องแสดงความสามารถในตำแหน่งหน้าที่ได้ผลสมความมุ่งหมายของทางราชการ  และในระหว่างเป็นทหารกองหนุนไม่เคยประพฤติตนเสียหายร้ายแรง  กับทั้งต้องดำรงยศเดิมมาแล้วไม่น้อยกว่า  ๓  ปี
                                   ๑.๓  นายทหารสัญญาบัตรกองหนุนที่ได้รับการเลื่อนยศตามหลักเกณฑ์แห่งคำสั่ง  จะไม่ได้รับการพิจารณาเลื่อนหรือปรับชั้นเงินเดือนให้สูงกว่าที่ได้รับอยู่  ก่อนออกจากประจำการครั้งสุดท้าย
                                   ๑.๔  หลักเกณฑ์การเลื่อนยศตามคำสั่งนี้  ไม่ใช้บังคับกรณีที่ทางราชการบรรจุนายทหารสัญญาบัตรกองหนุนเข้ารับราชการหลังจากเลิกการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหาร  หรือเพื่อทดลองความพรั่งพร้อม
                                  ๑.๕  เมื่อได้ทำการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหาร  หรือเพื่อทดลองความพรั่งพร้อม  ดำเนินการขอแต่งตั้งว่าที่ยศให้ตั้งแต่วันเสร็จสิ้นการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหาร  หรือเพื่อทดลองความพรั่งพร้อม  ไม่เกิน  ๖๐  วัน
                       
                       ๒.  การเลื่อนยศนายทหารสัญญาบัตรกองหนุนตามหลักเกณฑ์นี้  ให้หน่วยต่าง ๆ  ปฏิบัติดังนี้.-

                                   ๒.๑  จังหวัดทหารบกที่ทำการเรียกพล
                                          ๒.๑.๑  คัดรายชื่อพร้อมทั้งเครื่องหมาย  เหล่า , สังกัด , วัน , เดือน , ปี ที่ทำการฝึกของนายทหารสัญญาบัตรกองหนุน  เฉพาะผู้ที่มีสิทธิอยู่ในหลักเกณฑ์การเลื่อนยศตามข้อ
๑.๑ ถึง ๑.๕  จำนวน  ๔  ชุด  แล้วส่งให้สายวิทยาการที่เกี่ยวข้อง ๑  ชุด  หน่วยฝึก  ๑  ชุด  กสร.ทบ.  ๑  ชุด  เก็บไว้เป็นหลักฐาน  ๑  ชุด
                                          ๒.๑.๒  จัดทำหลักฐานเอกสารเพื่อการเลื่อนยศ  ส่งให้ กสร.ทบ. พร้อมบัญชีรายชื่อตามข้อ ๒.๑.๑  ดังนี้.-
                                                      ๒.๑.๒.๑  สำเนาบัญชีเรียกพล  (รับพล  ทบ.๑๐๐–๐๘๓)  เฉพาะนายทหารสัญญาบัตรกองหนุน  (ทุกนาย)  โดยสำเนาตั้งแต่ช่องที่ ๑  ถึงช่องที่ ๔  และให้ ผบ.จทบเป็นผู้รับรองสำเนา
                                                      ๒.๑.๒.๒  สำเนาคำสั่ง กห. แต่งตั้งยศครั้งสุดท้าย  ประกอบใบรับรองความประพฤติของผู้มีสิทธิเลื่อนยศทุกนาย
                                                      ๒.๑.๒.๓  ยกร่างคำสั่ง กห. พร้อมด้วยสำเนาคู่ฉบับ  โดยฉบับจริงให้พิมพ์กระดาษไข
                                                      ๒.๑.๒.๔  หลักฐานเอกสารตามข้อ ๒.๑.๑, ๒.๑.๒.๑, ๒.๑.๒.๒ และ ๒.๑.๒.๓  ให้ส่งตรงถึง กสร.ทบ. ภายใน ๑๐ วัน  นับตั้งแต่วันที่นายทหารสัญญาบัตรกองหนุนเข้ามารายงานตัว
                                                      ๒.๑.๒.๕  ใบรับรองผลการฝึก  ให้รวบรวมส่งตามภายหลัง  (ให้ถึง กสร.ทบ. ก่อนวันปลดพลกลับภูมิลำเนา)
                                  ๒.๒  หน่วยฝึก  (หน่วยต้นสังกัดของนายทหารสัญญาบัตรกองหนุน)  และเหล่าสายวิทยาการที่ทำการฝึก  ออกใบรับรองผลการฝึกของนายทหารสัญญาบัตรกองหนุนแต่ละนาย  โดยตรวจสอบหลักฐานให้ตรงกับสำเนารายชื่อของ จทบ. ตามข้อ ๒.๑.๑  และให้จัดทำขึ้น  ๓  ชุด  ส่งตรง กสร.ทบ. ๑ ชุด  ส่งให้   จทบ.ต้นสังกัดของนายทหารสัญญาบัตรกองหนุนที่ส่งรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการเลื่อนยศแบบบัญชีรับรองผลการฝึก  จำนวน  ๑  ชุด  เก็บไว้เป็นหลักฐาน  ๑  ชุด
                                 ๒.๓  นสร.
                                           ๒.๓.๑  พิจารณาเลื่อนยศนายทหารสัญญาบัตรกองหนุนที่เข้ารับการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหาร  และเรียกพลเพื่อทดลองความพรั่งพร้อม  ตามผลการฝึกที่หน่วยฝึกรับรอง

                                           ๒.๓.๒  เมื่อได้รับหลักฐานเอกสารจาก จทบ. , หน่วยฝึก  และเหล่าสายวิทยาการแล้ว  ให้ดำเนินการตรวจสอบจัดทำร่างคำสั่ง กห.  ส่งให้ สบ.ทบ.  พร้อมกับหลักฐานประกอบการขอเลื่อนยศ
                                ๒.๔  สบ.ทบ. ตรวจสอบหลักฐานแล้วดำเนินการเสนอ บก.ทหารสูงสุด  ภายใน  ๑๕  วัน  หลังจากได้รับหลักฐานจาก กสร.ทบ.
                          ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

                                                                 สั่ง   ณ   วันที่    ๓   มกราคม   พ.ศ. ๒๕๒๗

                                                                        (ลงชื่อ)   พล.อ.  อาทิตย์  กำลังเอก

                                                                                              ( อาทิตย์  กำลังเอก )
                                                                                                        ผบ.ทบ.