ระเบียบกองทัพบก
                                                                        ว่าด้วยบัตรประจำตัวของกำลังพลสำรอง
                                                                                               พ.ศ.๒๕๔๗
                                                                                      ------------------------
                       เพื่อให้การดำเนินการเรื่องบัตรประจำตัวของกำลังพลสำรองประเภทต่าง ๆ  ของกองทัพบก     เป็นไปด้วยความถูกต้อง  เหมาะสมและสอดคล้องกับการพัฒนาระบบกำลังสำรอง  จึงวางระเบียบไว้     ดังต่อไปนี้
           ข้อ ๑       ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยบัตรประจำตัวของกำลังพลสำรอง พ.ศ.๒๕๔๗”
           ข้อ ๒      ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
           ข้อ ๓      ให้ยกเลิก
                    ๓.๑     ระเบียบกองทัพบก  ว่าด้วยบัตรประจำตัวของกำลังพลสำรอง  พ.ศ.๒๕๓๓
                    ๓.๒    ระเบียบกองทัพบก  ว่าด้วยบัตรประจำตัวของกำลังพลสำรอง  (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ.๒๕๓๔
         
           ข้อ ๔      ในระเบียบนี้
                    ๔.๑     กำลังพลสำรอง  หมายถึง  นายทหารสัญญาบัตรกองหนุน , นายทหารสัญญาบัตรนอกราชการ, นายทหารสัญญาบัตรนอกกอง, นายทหารประทวนกองหนุน , ทหารกองหนุน ประเภทที่ ๑, ทหารกองหนุน ประเภทที่ ๒  และทหารกองเกิน
                            ๔.๑.๑  นายทหารสัญญาบัตรกองหนุน  หมายถึง  นายทหารสัญญาบัตร  ซึ่งไม่มีตำแหน่งราชการประจำในกระทรวงกลาโหม  และกระทรวงกลาโหมสั่งให้เป็นนายทหารสัญญาบัตรประเภทนี้
                            ๔.๑.๒  นายทหารสัญญาบัตรนอกราชการ หมายถึง นายทหารสัญญาบัตร ซึ่งไม่มีตำแหน่งราชการประจำในกระทรวงกลาโหม  และกระทรวงกลาโหมสั่งให้เป็นนายทหารสัญญาบัตรประเภทนี้   โดยมีอายุพ้นเกณฑ์เป็นนายทหารสัญญาบัตรกองหนุน
                            ๔.๑.๓  นายทหารสัญญาบัตรนอกกอง  หมายถึง  นายทหารสัญญาบัตร ซึ่งไม่มีตำแหน่งราชการประจำในกระทรวงกลาโหม  และกระทรวงกลาโหมสั่งให้เป็นนายทหารสัญญาบัตรประเภทนี้  (โอนไปรับราชการในกระทรวงอื่น)

                                                     ๔.๑.๔  นายทหารประทวนกองหนุน  หมายถึง  นายทหารประทวนซึ่งไม่มีตำแหน่งประจำในกระทรวงกลาโหม  และกองทัพบกสั่งให้เป็นนายทหารประทวนกองหนุน       ประกอบด้วย
                                    ๔.๑.๔.๑  นายทหารประทวนที่ปลดออกจากประจำการ
                                    ๔.๑.๔.๒  ผู้ซึ่งสำเร็จการฝึกวิชาทหาร ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร  และได้ถูกนำตัวขึ้นทะเบียนกองประจำการ  และนำปลดเป็นทหารกองหนุนแล้ว  จะได้รับการแต่งตั้งยศให้เป็นนายทหารประทวนกองหนุน
                           ๔.๑.๕  ทหารกองหนุนประเภทที่ ๑  หมายถึง  ทหารที่ปลดจากกองประจำการ  โดยรับราชการในกองประจำการจนครบกำหนด  หรือทหารกองเกินซึ่งสำเร็จการฝึกวิชาทหารตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการฝึกวิชาทหารและได้ขึ้นทะเบียนกองประจำการแล้วปลดเป็นกองหนุน  โดยอยู่ในชั้นกองหนุนต่าง ๆ  ดังนี้.- 
                                                            -   กองหนุนชั้นที่ ๑                   ๗  ปี
                                                            -   กองหนุนชั้นที่ ๒                 ๑๐   ปี
                                                            -   กองหนุนชั้นที่ ๓                  ๖    ปี 

                    ๔.๒    ตพ.๒  หมายถึง  บัญชีนายทหารประทวนกองหนุน  บัญชี ส.ต. หรือ จ.ต. (กองประจำการ) กองหนุน และพลทหารกองหนุน  บัญชีทหารกองเกินซึ่งได้รับการฝึกแล้ว  หรือบัญชีทหารกองหนุนประเภทที่ ๒ 
                    ๔.๓    ตพ.๓  หมายถึง  บัญชีนายทหารสัญญาบัตรกองหนุน  บัญชีนายทหารสัญญาบัตรนอกราชการ  หรือบัญชีนายทหารสัญญาบัตรนอกกอง
                    ๔.๔    บัญชีบรรจุกำลัง (ตพ.๕)  หมายถึง  บัญชีแสดงรายชื่อกำลังประจำการ  กำลังพลประจำการเสริม  และกำลังพลสำรอง  ซึ่งบรรจุไว้ตามตำแหน่งหน้าที่ตามอัตราการจัดของหน่วย
                ข้อ ๕      กำลังพลสำรองที่มีสิทธิมีบัตรประจำตัวกำลังพลสำรอง  ประกอบด้วย
                                ๕.๑     กำลังพลสำรองที่เข้ารับการเรียกพลเพื่อตรวจสอบ
                                ๕.๒    กำลังพลสำรองที่เข้ารับการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหาร
                                ๕.๓    กำลังพลสำรองที่บรรจุอยู่ในบัญชีเตรียมพล  (ตพ.๒, ตพ.๓ และ ตพ.๕) ที่ร้องขอ
                ข้อ ๖       บัตรประจำตัวของกำลังพลสำรอง   ทำด้วยแผ่นกระดาษแข็งสีเขียว  รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า   มีขนาด  ๖ x ๙.๕  เซนติเมตร  มุมทั้งสี่มนเล็กน้อยพองาม
                สำหรับรายการในบัตรประจำตัว  ให้เป็นไปตามแบบที่กำหนดท้ายระเบียบนี้

                ข้อ ๗      รูปถ่ายสำหรับติดบัตรประจำตัว  ให้ใช้รูปถ่ายสี   มีขนาด  ๓ x ๔  เซนติเมตร  ครึ่งตัว  หน้าตรง  ไม่สวมหมวก  และแต่งเครื่องแบบปกติหรือเครื่องแบบปกติกากีแกมเขียว  คอพับ  เว้นผ้าผูกคอ  หรือเครื่องแบบฝึก  โดยใช้สีพื้นหลังรูปถ่ายดังนี้

                       ๗.๑        พื้นสีเลือดหมูสำหรับนายทหารสัญญาบัตรกองหนุน
                       ๗.๒    พื้นสีเหลืองสำหรับนายทหารประทวนกองหนุน
                       ๗.๓    พื้นสีฟ้าสำหรับสิบตรี (กองประจำการ) กองหนุนหรือพลทหารกองหนุน


               ข้อ ๘      ผู้มีอำนาจออกบัตรประจำตัว
                       ๘.๑     บัตรประจำตัวนายทหารสัญญาบัตรกองหนุน  ให้ผู้บังคับหน่วยรับการบรรจุกำลังระดับผู้บัญชาการกองพลหรือเทียบเท่าขึ้นไป  รองหรือผู้ช่วยผู้บังคับหน่วยนั้น ๆ  เป็นผู้มีอำนาจออกบัตรประจำตัว
                       ๘.๒    บัตรประจำตัวนายทหารประทวนกองหนุน  สิบตรีกองประจำการกองหนุน  และพลทหารกองหนุน  ให้ผู้บังคับหน่วยรับการบรรจุกำลังระดับผู้บังคับกองพันหรือเทียบเท่าขึ้นไป  รองหรือผู้ช่วยผู้บังคับหน่วยนั้น ๆ  เป็นผู้มีอำนาจออกบัตรประจำตัว
                       ๘.๓    ผู้บัญชาการมณฑลทหารบก  รองผู้บัญชาการ  หรือ ผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ  ผู้บังคับการจังหวัดทหารบก  รองผู้บังคับการ  หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ  เป็นผู้มีอำนาจออกบัตรประจำตัวให้กับกำลังพลสำรองทุกประเภท  ที่มีภูมิลำเนาทหาร  หรือมีรายชื่อตามบัญชีเตรียมพล  (ตพ.๒,๓)  สำหรับ ควบคุมกำลังพลสำรองในพื้นที่
                       ๘.๔    ผู้บัญชาการโรงเรียนการกำลังสำรอง  รองผู้บัญชาการ  หรือ ผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ  เป็นผู้มีอำนาจออกบัตรประจำตัวให้กับกำลังพลสำรองที่เข้ารับการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหาร  หรือเข้ารับการศึกษาในหลักสูตรตามแนวทางรับราชการทหารของกำลังพลสำรอง  ณ  โรงเรียนการกำลังสำรอง ศูนย์การกำลังสำรอง
                 ข้อ ๙       การขอมีบัตรประจำตัว  ให้ผู้ขอยื่นคำขอมีบัตรประจำตัวต่อผู้ที่มีอำนาจ ตามข้อ ๘.๑ – ๘.๔  พร้อมด้วยบัตรประจำตัว  ๑  ฉบับ  และเอกสารประกอบดังนี้
                                                      

                                  ๙.๑      คำขอมีบัตรประจำตัวของกำลังพลสำรองของผู้ขอมีบัตร
                                 ๙.๒    บัตรประจำตัวติดรูปถ่ายของผู้ขอมีบัตรประจำตัว  ๑  ฉบับ
                                 ๙.๓     สำเนาบัตรประจำตัวติดรูปถ่ายของผู้ขอมีบัตรประจำตัว  ๑  ฉบับ
                                 ๙.๔     บัญชีรายชื่อผู้ถือบัตรประจำตัวของกำลังพลสำรอง  ๑  ชุด
                ข้อ ๑๐    บัตรประจำตัวตามระเบียบนี้  ให้ใช้ได้  ๕  ปี  นับตั้งแต่วันออกบัตรประจำตัว  เว้นแต่ ในกรณีดังต่อไปนี้  ให้ผู้ถือบัตรประจำตัวขอมีบัตรประจำตัวใหม่ได้ก่อนครบ ๕ ปี  โดยรายงานขอรับบัตรประจำตัวใหม่ภายใน  ๓๐  วัน
                                 ๑๐.๑  ได้เลื่อนยศทหารหรือได้รับยศทหาร
                                 ๑๐.๒  เปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล
                                 ๑๐.๓  สังกัดของผู้ถือบัตรได้เปลี่ยนแปลงใหม่
                                 ๑๐.๔  บัตรประจำตัวชำรุดในสาระสำคัญ
                  ข้อ ๑๑    ห้ามมีบัตรประจำตัวตามระเบียบนี้เกิน  ๑  ฉบับ  ในขณะเดียวกัน

                           

                 ข้อ ๑๒   ผู้ถือบัตรประจำตัว  เมื่อได้รับบัตรประจำตัวใหม่แล้วต้องคืนบัตรประจำตัวฉบับเก่า
                 ข้อ ๑๓   เมื่อบัตรประจำตัวสูญหายด้วยประการใด ๆ  ผู้ถือบัตรต้องรายงานผู้มีอำนาจออกบัตรประจำตัวทราบภายใน ๑๕ วัน  นับตั้งแต่วันทราบเหตุ  เพื่อดำเนินการออกบัตรประจำตัวให้ใหม่
                 ข้อ ๑๔   ผู้ใดทำบัตรประจำตัวสูญหายต้องเสียค่าบัตรใหม่  ฉบับละ  ๕๐  บาท  (ห้าสิบบาทถ้วน)
                 ข้อ ๑๕   ถ้าผู้ได้รับบัตรประจำตัวตามระเบียบนี้  เมื่อถูกคัดรายชื่อออกจากบัญชีบรรจุกำลังของหน่วย  หรือพ้นสภาพการเป็นกำลังพลสำรอง  ให้เป็นอันหมดสิทธิที่จะใช้บัตรประจำตัวนั้นต่อไป  และให้ส่วนราชการต้นสังกัดเรียกบัตรประจำตัวนั้นคืน  เพื่อทำลายเสีย
                 ข้อ ๑๖    ให้กรมสารบรรณทหารบก  ดำเนินการจัดหาบัตรประจำตัว  คำขอมีบัตรประจำตัวของกำลังพลสำรอง  บัญชีรายชื่อผู้ถือบัตรประจำตัวของกำลังพลสำรอง  และสำเนาบัตรประจำตัว  ให้กับหน่วยต่าง ๆ ในกองทัพบก  ที่เกี่ยวข้องกับกำลังพลสำรอง ตามข้อ ๔  โดยให้หน่วยบัญชาการกำลังสำรอง  เป็นผู้เสนอความต้องการและแจกจ่าย
                 ข้อ ๑๗   บัตรประจำตัวกำลังพลสำรองที่ได้ออกก่อนระเบียบนี้  ให้คงใช้ได้ต่อไปจนถึงวันที่บัตรนั้นหมดอายุ  เว้นแต่เข้าหลักเกณฑ์ที่จะต้องขอรับบัตรประจำตัวใหม่  ตามความในข้อ ๑๐
                 ข้อ ๑๘   ให้ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการกำลังสำรอง  เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้  และมีอำนาจตีความหรือวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบ  รวมทั้งการแก้ไขและกำหนดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็น  โดยไม่ขัดกับระเบียบนี้

                

                                                             ประกาศ      ณ      วันที่        ๑๗     พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๔๗

                                                                                (ลงชื่อ)        พลเอก ชัยสิทธิ์   ชินวัตร
                                                                                                             (ชัยสิทธิ์   ชินวัตร)
                                                                                                           ผู้บัญชาการทหารบก