กำลังพลสำรองเลื่อนยศ-ฐานะ
               การเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหาร กำหนด ๓๐ วัน

ความมุ่งหมาย
             ก. เพื่อให้กำลังพลสำรองได้เข้ารับการศึกษาตามแนวทางรับราชการของกำลังพลสำรอง
             ข. เพื่อให้กำลังพลสำรอง ได้รับการเลื่อน ยศ – ฐานะ สูงขึ้นสอดคล้องกับตำแหน่งในบัญชีบรรจุกำลัง
             ค. เพื่อให้หน่วยเรียกพลฯ มีกำลังพลที่มีชั้นยศเหมาะสม ให้กับหน่วยรับการบรรจุได้อย่างครบถ้วน
             ง. เพื่อให้เป็นขวัญและกำลังใจ แก่กำลังพลสำรองที่เคยผ่านการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหาร
             จ. เพื่อให้กำลังพลสำรองมีโอกาส ได้รับการเพิ่มพูนความรู้ทางทหาร ให้เพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่ในชั้นยศที่ได้รับการแต่งตั้ง

การดำเนินการ  ทบ.เรียกกำลังพลสำรองที่มีภูมิลำเนาทหารในเขตพื้นที่ ทภ.๑ – ๔ เข้ารับการฝึกศึกษาในหลักสูตรตามแนวทางรับราชการของกำลังพลสำรอง ณ  รร.กสร.ศสร  ค่ายธนะรัชต์   อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์      มีกำหนด ๓๐ วัน   กำลังพลสำรองที่มีความสมัครใจเข้ารับการศึกษา จำนวนประมาณ ๔๐๐ - ๕๐๐นาย

การปฏิบัติ  รร.กสร.ศสร. รับผิดชอบและดำเนินการจัดการศึกษา หลักสูตรการศึกษาตามแนวทางรับราชการของกำลังพลสำรอง ตามหลักสูตรที่กำหนด    

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา

               ๑.หลักสูตรเลื่อนฐานะกำลังพลสำรองนายทหารประทวนกองหนุนเป็นนายทหารสัญญาบัตรกองหนุน  
                         ก) เป็นนายทหารประทวนกองหนุนชั้นยศสิบเอกขึ้นไป  ต้องมีวุฒิอนุปริญญา หรือ
เทียบเท่าขึ้นไป และดำรงยศนับจากคำสั่งแต่งตั้งยศครั้งแรก ไม่น้อยกว่า 2 ปี ส่วนผู้ที่มีวุฒิต่ำกว่าอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ต้องมียศ จ่าสิบเอกและดำรงยศดังกล่าว มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี                                    

                        ข)  มีความสามารถในตำแหน่งหน้าที่และไม่เป็นผู้มีร่างกายพิการทุพพลภาพ
                        ค)  มีความประพฤติเรียบร้อยไม่เคยประพฤติตนเป็นที่เสื่อมเสียหรือกระทำ
ความผิด ต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลในคดีอาญาเว้นแต่ความผิดอันต้องระวางโทษ ไม่เกินลหุโทษหรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท

                ๒.หลักสูตร ผู้บังคับหมวด  
                        ก)   เป็นนายทหารสัญญาบัตรกองหนุน  ดำรงยศ ว่าที่ ร.ต.มาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ปี นับตั้งแต่คำสั่งแต่งตั้งยศครั้งแรก
                        ข)  จะต้องแสดงความสามารถในตำแหน่งหน้าที่ได้ผลสมความมุ่งหมายของทาง ราชการ
                        ค)  ในระหว่างเป็นทหารกองหนุนไม่เคยประพฤติตนเสียหายร้ายแรง

               ๓. หลักสูตร ชั้นนายร้อย                  
                       ก)  เป็นนายทหารสัญญาบัตรกองหนุน ดำรงยศ ว่าที่ ร.ท.มาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ปี
                       ข)  จะต้องแสดงความสามารถในตำแหน่งหน้าที่ได้ผลสมความมุ่งหมายของทาง ราชการ
                       ค)  ในระหว่างเป็นทหารกองหนุนไม่เคยประพฤติตนเสียหายร้ายแรง

              ๔.หลักสูตร ชั้นนายพัน             
                      ก)  เป็นนายทหารสัญญาบัตรกองหนุน  ดำรงยศ ว่าที่ ร.อ.มาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ปี
                      ข)  จะต้องแสดงความสามารถในตำแหน่งหน้าที่ได้ผลสมความมุ่งหมายของทาง ราชการ
                      ค)  ในระหว่างเป็นทหารกองหนุนไม่เคยประพฤติตนเสียหายร้ายแรง