ประวัติ ความเป็นมา
ของ อส.
การใช้ อส.
ผังการจัด อส.  
 หลักสูตรการฝึกอบรม
ผู้บังคับบัญชาและ
สมาชิก อส.
ผบ.ร้อย.อส.
ผบ.มว.อส.
จัดตั้งและทดแทน อส.
ภาพกิจกรรมการฝึก
     ทบ.ให้การสนับสนุน การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชา และสมาชิก อส.
จำนวน ๙ หลักสูตร
   
 
       1. หลักสูตรฝ่ายอำนวยการ อส.
         2. หลักสูตร ผบ.ร้อย.อส.
         3. หลักสูตร ผบ.มว.อส.  
         4. หลักสูตรชั้นนายร้อยเหล่า ร. 
         5. หลักสูตรข่าวกรองผู้บังคับบัญชา อส
.
 

6.  หลักสูตร สมาชิก อส.ผู้นำหน่วย  
7. หลักสูตร การข่าวเบื้องต้น อส.
8. หลักสูตร  อส.พยาบาล
9. หลักสูตร อส.จัดตั้งและทดแทน
   
       
       
       
       
           
 

กองทัพบก  มอบภารกิจให้  หน่วยบัญชาการกำลังสำรอง และ หน่วยบัญชาการกำลังสำรอง จัดตั้งหน่วยงานขึ้น คือ สำนักงานฝ่ายอำนวยการทหาร  กองบัญชาการกองรักษาดินแดน มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง ในการให้คำแนะนำ  กำกับดูแล และเป็นฝ่ายอำนวยการของ บก.อส. และมอบภารกิจ การฝึกอบรมสมาชิก อส.ให้แก่ โรงเรียนการกำลังสำรอง ศูนย์การกำลังสำรอง  เป็นหน่วยทำการฝึกอบรม
   
     
เว็ปไซท์ของ บก.อส.      
       
 
     
     
 
 
 
 

. . . ฝึกศึกษายอด  วินัยเยี่ยม  เปี่ยมคุณธรรม นำสู่การพัฒนา . . .

โรงเรียนการกำลังสำรอง ศูนย์การกำลังสำรอง
ค่ายธนะรัชต์ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

 Webmaster  E-mail : matulee.r@hotmail.com