ประมวลภาพ (๑)  การฝึกหลักสูตรการระดมสรรพกำลังนายทหารสัญญาบัตร (ผู้ปฏิบัติ) รุ่นที่ ๑๔  
 
แม้หวังตั้งสงบ จงเตรียมรบให้พร้อมสรรพ์
สัตรูกล้ามาประจันต์ จักอาจสู้ ริปูสลาย