<
 
 
การพัฒนาส่วนการศึกษา รร.กสร.ศสร.
นำโดย พ.อ.วรภพ ถาวรแก้ว ผอ.สกศ.ฯ
การพัฒนาบุคลากร

การพัฒนาสถานที่

 
 
 
ฝึกศึกษายอด  วินัยเยี่ยม  เปี่ยมคุณธรรม นำสู่การพัฒนา สร้างศรัทธาประชาชน

เว็ปไซท์นี้จัดทำขึ้น เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนในระบบ E-Leaning
แก่สายงานสัสดี   ผู้บังคับสมาชิก อส.  กำลังพลสำรอง  และประชาชนผู้สนใจทั่วไปเขียนโดย >>>พ.ต.อดุลย์ ปานสกุล
โปรแกรมที่ใช้ทำ >>> Dreamweaver 8

ส่่วนการศึกษา โรงเรียนการกำลังสำรอง  ศูนย์การกำลังสำรอง
ค่ายธนะรัชต์ ๑๒๕ หมู่ ๓ ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จว.ประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๑๖๐

Webmaster :  i_of_thailand@hotmail.com