ประมวลภาพ การเข้าค่ายฝึกมาตุลี
รร.ศรัทธาสมุทร
นักเรียนระดับ ม.๓    จำนวน ๕๕๐ คน
เมื่อ ๗ - ๙ ต.ค.๕๒