ประมวลภาพ การเข้าค่ายฝึกมาตุลี
รร.ดุสิตวิทยา กรุงเทพฯ  และ รร.อนุบาลพะโต๊ะ จ.ชุมพร
นักเรียนระดับ ป.๕- ๖ จำนวน ๓๕๕ คน
เมื่อ ๕ - ๗ ต.ค.๕๒