ประมวลภาพ การเข้าค่ายฝึกมาตุลี
รร.คลองหนองใหญ่ เขตบางแค กรุงเทพ ฯ
นักเรียนระดับ ม.๑-๓ จำนวน ๔๓๓ คน
เมื่อ ๓๐ ก.ย.๕๒   -   ๒ ต.ค.๕๒